Informació INCAPACITAT TEMPORAL

L'ús adequat de la prestació per incapacitat temporal és una garantia de la seua continuïtat.

 

 

Tenen la consideració de situacions determinants d'incapacitat temporal:

 

  • Les degudes a malaltia, comuna o professional, i a accident, siga o no de treball, mentres la persona estiga impedit per al treball i reba assistència sanitària de la Seguretat Social.
  • Els períodes d'observació per malaltia professional en què es prescriga la baixa en el treball.
  • També tindran consideració de situacions especials incapacitat temporal per contingències comunes:
    • la situació en la qual pot trobar-se la dona en cas de menstruació incapacitant secundària.
    • la deguda a la interrupció de l'embaràs, voluntària o no .
    • la de gestació de la dona treballadora des del dia primer de la setmana trentena novena.

 

Expedició dels comunicats de baixa, confirmació i alta

 

L'expedició del comunicat podrà fer-la, el facultatiu d'atenció primària que li corresponga, Immediatament després de reconéixer-li, si considera que el seu estat de salut li impedeix treballar.

L'emissió de comunicats de baixa en pacients ingressats serà realitzada pel facultatiu responsable durant l'ingrés, així com els comunicats de confirmació mentre el pacient romanga ingressat.

En tots dos casos se li indicarà quan ha de tornar a revisió per a entregar-li els comunicats de confirmació o alta.

El comunicat d'alta extingeix el procés de IT, és a dir, el dret al subsidi per IT, encara que el seu metge li continuarà prestant l'assistència sanitària que aconselle el seu estat.

L'alta determina l'obligació de la incorporació al seu lloc de treball en el mateix dia en què produïsca els seus efectes.

Les còpies dels comunicats destinats a l'empresa seran enviats directament per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de l'INSS.

 

 * En cas de tractar-se d'un accident de treball o malaltia professional, si la seua empresa o vosté, com a treballador per compte propi, tenen concertades aquestes prestacions amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, haurà d'acudir al servei mèdic de la mútua. 

 

Duració de la situació d'IT i control

 

La duració màxima de la baixa és de dotze mesos, prorrogables per sis mes.

La pròrroga de la  IT s'entendrà concedida fins que hi haja pronunciament exprés, si en complir els 365 dies de baixa el treballador no haguera rebut comunicació en contra.

Durant els primers dotze mesos, a més de la Inspecció Mèdica de la Conselleria, la baixa serà controlada per l'entitat a què corresponga l'abonament de la seua IT que tinga contractada la seua empresa: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social (mútua).

A partir dels dotze mesos, la baixa serà controlada per l'INSS.

 

Ha d'acudir als reconeixements mèdics a què siga citat, llevat que hi haja una causa que ho justifique i ho puga acreditar. El fet de no acudir-hi sense justificació pot causar l'alta per incompareixença o una suspensió de la prestació econòmica

 

Més informació en:

 

Seguretat Social – Incapacitat Temporal