Drogodependències - secció professionals

Señalización carteles

Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana

No es permetrà en el territori de la Comunitat Valenciana la venda, dispensació i subministrament, gratuït o no, per qualsevol mitjà, de qualsevol tipus de begudes alcohòliques a menors de díhuit anys, els dits cartells hauran de col·locar-se de forma visible per al públic, tant en grandària A4 com en grandària A5