Preguntes freqüents

 

Nota: Prèviament a la formulació de qualsevol qüestió referent a un concurs oposició o concurs de trasllats determinat, la persona aspirant haurà de llegir detalladament el contingut de la convocatòria del procés en què pretén participar.

 

Quan ix la publicació que m'interessa?

La persona usuària pot trobar la data de l'última actualització amb el nom de la categoria corresponent.

 

Pot haver-hi actualitzacions que no apareguen en la pàgina web?

No. Totes les publicacions s'incorporen a la web en quant es realitzen.

 

Les previsions que es donen telefònicament són fiables?

La informació que s'oferix és la transmesa al Servici de Planificació, Selecció i Provisió de Recursos Humans pels òrgans implicats en cada procés i té només caràcter indicatiu no vinculant.

 

Com puc sol·licitar una comissió de servicis?

La persona interessada pot dirigir una sol·licitud amb el seu currículum al departament de què depenga el centre on pretén prestar servicis per mitjà de comissió de servicis. El Servici de Planificació, Selecció i Provisió de Recursos Humans tramita únicament aquelles sol·licituds de comissions de servicis realitzades pels departaments.

 

Com puc sol·licitar un reingrés provisional?

La persona interessada haurà d'entregar per registre d'entrada una sol·licitud que indique totes les seues dades i una relació de centres per orde de preferència on vullga realitzar el reingrés provisional al servici actiu. Els centres hauran de pertànyer a la modalitat, primària o especialitzada, en la qual ha sigut declarada l'excedència. A la sol·licitud haurà d'acompanyar còpia del nomenament en la categoria corresponent, així com de l'excedència.

El reingrés provisional podrà efectuar-se en qualsevol centre en què existisca vacant dependent de l'Agència Valenciana de Salut, sempre que es tracte de personal que haja obtingut l'excedència en l'Agència Valenciana de Salut.

 

Com sol·licitar la suspensió del termini possessori (pròrroga de la presa de possessió)?

Es pot sol·licitar la suspensió del termini possessori quan hi haja motius degudament justificats i sempre supeditat a l'informe favorable de la Direcció General d'Ordenació i Assistència Sanitària i posterior resolució de la Direcció General de Recursos Humans de la Sanitat. S'iniciarà el termini possessori en el moment en què desapareguen les causes que van motivar la resolució.

 

Puc renunciar a la plaça adjudicada en un concurs de trasllats?

Es pot desistir de la participació del concurs (no renunciar a la plaça adjudicada) fins a l'últim dia del termini de reclamacions contra la resolució provisional del concurs. La renúncia posterior o no prendre possessió en termini comporten la penalització de ser declarat en situació d'excedència voluntària un període mínim de dos anys.

 

En un concurs-oposició hi ha obligació de demanar totes les places oferides?

Les places s'adjudicaran entre les persones aspirants d'acord amb la sol·licitud, orde de preferència i per l'orde de la puntuació aconseguida. Perdran els drets derivats de la seua participació en les proves selectives les persones aspirants que no sol·liciten plaça dins del termini i la forma escaient, així com aquells que no obtinguen cap plaça entre les efectivament sol·licitades. Només podran ser declarades aprovades en les proves selectives i, per tant, anomenades, les persones aspirants que obtinguen plaça. De l'anterior es desprén que és convenient sol·licitar, almenys, el mateix nombre de places que el número que s'ocupe per orde de puntuació, inclosos els participants per promoció interna, els quals tenen preferència per a sol·licitar plaça per davant del torn lliure.

 

Quins requisits fa falta complir per a participar per promoció interna?

Cal tindre plaça en propietat en l'Agència Valenciana de Salut en una altra categoria de grup de titulació igual o inferior, i haver prestat servicis en la dita categoria  almenys dos anys (no cal que siguen ininterromputs ni immediatament anteriors), o bé haver tingut plaça reservada en eixa categoria almenys durant eixe temps.