Acreditació Infermeria

TRÀMIT ELECTRÓNIC

 

QUI HA D'UTILITZAR AQUEST TRÀMIT PER A SOL·LICITAR L'ACREDITACIÓ?

  • NO HAURAN DE PRESENTAR SOL·LICITUD TELEMÀTICA per a ser acreditades, ja que se'ls acreditarà d'ofici quan es dicte i publique la resolució posterior a la data en què reunisquen els requisits per a això:

  A) Les persones que presten serveis com a infermer/a en:

  1. Els departaments de salut directament gestionats per la Conselleria.
  2. Les concessions sempre que siga personal estatutari. El personal laboral sí que haurà de presentar aquesta sol·licitud telemàtica.
  3. Els consorcis hospitalaris del Sistema Valencià de Salut.
  4. Els serveis centrals i les direccions territorials de la Conselleria.

              B) Les infermeres i infermers que superen el corresponent curs d'adaptació impartit per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut.

  • HAURAN D'UTILITZAR AQUEST TRÀMIT ELECTRÒNIC les persones que presten serveis en el denominat "sector privat" del Decret 145/2020, així com en entitats de titularitat pública no enumerades en l'apartat anterior. En aquest cas, cal seguir dos passos:

       1r Presentar la sol·licitud signada electrònicament mitjançant el tràmit següent:

 

       Procediment d'Acreditació de Infermers/res. Enlace / Enllaç

 

       2n Presentar la documentació que acompanya l'anterior sol·licitud mitjançant el tràmit d'aportació de documentació següent:

 

      Aportació de documentació requerida per al procediment d'Acreditació de Infermers/res.

      Habilitació per a l'indicació, us i autorizació de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'us humà de les infermeres

      i els infermers en l'ambit de la Comunitat Valenciana. Enlace / Enllaç

 

      Quant a aquesta documentació, cal aclarir que:

 

      • La titulació o les titulacions únicament haurà de presentar-se si s'ha oposat en la sol·licitud al fet que l'Administració actuant puga consultar

        o recollir aquesta documentació.  

 

      • El certificat de vida laboral de la Seguretat Social únicament haurà de presentar-se si s'ha oposat en la sol·licitud al fet que l'Administració

       actuant puga consultar o recollir aquesta documentació.  

 

     • El certificat expedit per la seua ocupadora, especificant el tipus de cures de la prestació (generals, especialitzades o ambdues) i el seu

       període de temps, haurà de presentar-se sempre, llevat dels supòsits excepcionals i justificats en què resulte impossible, que serien

       principalment:

 

          - Desaparició sobrevinguda de l'entitat ocupadora certificadora.

          - Prestació de serveis per compte propi.

 

      Si resulta impossible aquesta presentació, se substituirà per la presentació de la declaració responsable següent especificant el tipus de

      cures d'infermeria proveïdes (generals, especialitzades o ambdues):

 

      Model de declaració responsable. Enlace/Enllaç

 

NORMATIVA

 

DECRET 145/2020, de 25 de setembre, del Consell, de regulació del procediment d'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part de infermeres i infermers en la Comunitat Valenciana.

 

INFORMACIÓ

 

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'ampliació del termini màxim de resolució del procediment d'acreditació a sol·licitud de persona interessada per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part d'infermeres i infermers a la Comunitat Valenciana.

 

LLISTAT D'INFERMERS/ES ACREDITATS/DES (Actualitzats a data  10/08/2021) Enlace /  Enllaç

 

RESOLUCIONS D'ACREDITACIÓ

 

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d'un any en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió

directa dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat i adscrits a aquesta.

 

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, l'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d'un any en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió directa dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat i adscrits a aquesta.

 

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures especialitzades, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d'un any en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió directa dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat i adscrits a aquesta.

  

 

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals i en l'àmbit de les cures especialitzades, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d'un any en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió directa dependents de la conselleria competent en matèria de sanitat i adscrits a aquesta, per compte propi, en centres privats o en centres de titularitat pública no dependents de la conselleria.

 

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2022, del conseller  de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda l'acreditació per a la indicació, l'ús i l'autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris  d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals i en l'àmbit  de les cures especialitzades, de les infermeres i els infermers amb una experiència professional mínima d'un any  en centres, serveis i institucions sanitàries de gestió directa dependents de la conselleria competent en matèria de  sanitat i adscrits a aquesta, i per compte propi, en centres  privats o en centres de titularitat pública no dependents de  la conselleria