Sistema d'Informació Poblacional (SIP)

El Sistema d'Informació Poblacional (SIP) és el registre administratiu corporatiu de la Conselleria de Sanitat, que arreplega i actualitza les dades d'identificació, localització, assignació de recursos sanitaris (àrea, zona, centre i metge) i dret de les prestacions sanitàries de les persones que residixen a la Comunitat Valenciana o de les persones desplaçades que accedixen al sistema sanitari públic.

 

El SIP el va crear en 1999 el Decret 126/1999, de 16 d'agost, del Govern Valencià, amb l'objectiu de millorar la relació de la ciutadania amb l'administració, ser útil en la planificació, la gestió administrativa i l'ordenació de recursos sanitaris i servir de suport per a la gestió de la Targeta Sanitària Individual SIP.

 

Totes les persones estan identificades en el SIP per un codi d'identificació personal únic, exclusiu i permanent: el número SIP. Este número servix d'enllaç per a integrar l'aplicació SIP amb la resta d'aplicacions informàtiques de la Conselleria i és, a més, el número que s'ha de reflectir en les receptes sanitàries, quan es tinga dret a les mateixes, i en el conjunt dels documents sanitaris oficials.

 

El SIP s'integra amb altres sistemes d'informació de la Conselleria de Sanitat d'interès per a la ciutadania, com són les històries clíniques en Atenció Primària i Especialitzada, el registre de vacunes, etc., i amb sistemes d'informació d'interès per a la gestió i el control de la despesa sanitària i de la prestació farmacèutica, entre altres. És una ferramenta indispensable per al control i la vigilància de la salut pública, i necessària i útil per a la investigació en matèria sanitària.

 

La informació del SIP l'actualitzen fonamentalment els operaris que es connecten en línia a l'aplicació des dels centres assistencials d'Atenció Primària i d'Atenció Especialitzada. També s'actualitza per mitjà d'encreuaments informàtics amb bases de dades procedents d'institucions que aporten dades d'interès relacionades amb l'assegurament (bases de dades de la Tresoreria de la Seguretat Social i de mutualitats administratives).

 

La planificació, la gestió i l'avaluació del SIP corresponen a la Conselleria de Sanitat. D'altra banda, el Servici d'Assegurament Sanitari, dependent de la Subdirecció General de Recursos i Assegurament Sanitari de la Direcció General d'Avaluació, Qualitat i Atenció al Pacient, té com a funcions gestionar el Sistema d'Informació Poblacional i, a més:

  • Mantindre i explotar el registre central de pacients SIP.
  • Ordenar i coordinar els procediments administratius i tècnics relacionats amb el reconeixement i l'acreditació del dret a les prestacions sanitàries individuals de cada ciutadà valencià.
  • Desenvolupar el model d'assegurament sanitari públic de la Comunitat Valenciana.