Normativa Estatal

ORDRE 1616/2009 de 26 d'octubre, pel que se regulen els productes sanitaris implantables actius. (BOE 6.11.2009)  

 

REIAL DECRET 1591/2009 de 16 d'octubre, pel que se regulen els productes sanitaris (BOE de 6.11.2009) 

 

REIAL DECRET 1301/2006 de 10 de novembre, pel que s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'evaluació, el processament, la preservació , l'emmagatzemament i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans. (BOE de 11.11.2006) 

 

REIAL DECRET 1302/2006 de 10 de novembre, pel que s'estableixen les bases del procediment per a la designació i acreditació dels centres, serveis i unitats de referència del Sistema Nacional de Salut (BOE de 11.11.2006) 

 

LLEI 29/2006 de 26 de juliol de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris (BOE de 27.7.2006) 

 

REIAL DECRET 65/2006, de 30 de gener pel que s'estableixen requisits per a la importació i exportació de mostres biològiques (BOE de 7.2.2006) 

 

REIAL DECRET 2070/1999, de 30 de desembre, pel que se regulen les activitats d'obtenció i utilització clínica d'órgans humans i la coordinació territorial en matèria de donació i trasplantament d'órgans i teixits. (BOE de 4.01.2000) 

 

LLEI ORGÀNICA 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE de 14.12.1999) 

 

REIAL DECRET 994/1999 de 11 de juny, pel que s'aproba el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatizats que continguen dades de caràcter personal. (BOE de 25.6.1999) 

 

LLEI 14/1986 de 25 d'abril General de Sanitat (BOE de 29.4.1986) 

 

  LLEI 30/1979 de 27 d'octubre, sobre Extracció i Trasplantament d'Órgans.(BOE de 6.11.1979) 

 

Normativa Autonòmica

ORDRE de 28 de maig de 2009, del conseller de Sanitat, per la que s'actualitzen les funcions del Banc de Teixits i Cèl·lules de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6034 de 12.06.2009) 

 

ACORD de 4 d'abril de 2008, del Consell pel que s'estableixen noves remuneracions aplicables per a determinades activitats d'extracció i trasplantament d'órgans i teixits. (DOCV núm. 5738 de 09.04.2008) 

 

CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre de 26 de febrer de 2008, del conseller de Sanitat, sobre autorització sanitària de centres sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'órgans, teixits i cèlules (DOCV núm. 5753 de 30.04.2008) 

 

ORDRE de 26 de febrer de 2008, del conseller de Sanitat, sobre autorització sanitària de centres sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut per a la pràctica d'activitats d'extracció i trasplantament d'órgans, teixits i cèl·lules. (DOCV núm. 5725 de 17.03.2008) 

 

ORDRE de 26 d'abril de 2007, del conseller de Sanitat per la que es creen els fitxers informatizats "Criopreservació" i "Gestió de Hemoderivats". (DOCV núm. 5521 de 28.05.2007) 

 

ORDRE de 18 d'abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la que se regulen els procediments d'autorització sanitària de centres i serveis sanitaris en el àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5038 de 29.06.2005) 

 

ORDRE de 25 de febrer de 2005, de la Conselleria de Sanitat, de desenvolupament del Decret 168/2004, de 10 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel que se regula el Document de Voluntats Anticipades i es crea el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades. (DOGV núm. 4966 de 15.03.2005) 

 

ACORD de 17 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel que se modifiquen les remuneracions aplicables per a determinades activitats d'extracció i trasplantament d'òrgans i teixits. (DOGV núm. 4909 de 23.12.2004) 

 

DECRET 168/2004, de 10 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel que se regula el Document de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 4846 de 21.09.2004) 

 

ORDRE de 28 de juliol de 2003, del conseller de Sanitat, per la que es creen els fitxers informatitzats "Mizar", "Retracv" y "Garantia de Qualitat en el Procés de la Donació" i se suprimeixen els fitxers "Donants d'órgans" i "Trasplantaments" (DOGV núm. 4569 de 20.08.2003) 

 

ORDRE de 20 de gener de 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la que se regulen les estructures que conformen els equips de extracció i trasplantament d'òrgans i teixits. (DOGV núm. 4454 de 06.03.2003) 

 

ORDRE de 29 de desembre de 2000, del conseller de Sanitat, per la que se regula el Registre de Trasplantaments de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 3914 de 10.01.2001) 

 

ORDRE de 22 de abril de 1998, de la Conselleria de Sanitat, per la que es regula el Registre Oficial de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana (DOGV 3270 de 23.06.1998) 

 

ORDRE de 20 de novembre de 1991, del conseller de Sanitat i Consum, per la que es crea el Registre de Transplantaments de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1685 de 17.12.1991)