Assistència

Assistència

 La Conselleria de Sanitat a través de la Direcció General d'assistència sanitària realitza l'atenció a persones dependents de drogues o altres trastorns addictius en les Unitats de Conductes Addictives (UCAs), unitats de suport als equips d'atenció primària integrades en el sistema sanitari públic valencià, per a l'assistència en règim ambulatori dels malalts drogodependents o amb altres trastorns addictius i a les seues famílies. Algunes d'estes Unitats estan especialitzades en l'atenció a un tipus d'addiccions concret sobre la base de les necessitats objectives d'atenció, com és el cas de les Unitats d'Alcohología (UA). Aquestes Unitats tenen la possibilitat de derivar temporalment, dins de la Xarxa Assistencial d'Atenció a Drogodependències de la Comunitat Valenciana, a altres servicis i centres residencials en què els pacients que ho precisen, seran atesos per a completar així la continuïtat de cures.

 

Tipus de centres

 

Llistat UCAs-UAs

 

Llistat de centres de dia, comunitats i vivendes

 

Llistat de CIBE i UVAD 

 

- Unitats de Conductes Addictives (UCA): unitats de suport als equips d'atenció primària integrades en el sistema sanitari públic valencià, per a l'assistència en règim ambulatori dels malalts drogodependents o amb altres trastorns addictius. Podran especialitzar-se en l'atenció a un tipus d'addiccions concret sobre la base de les necessitats objectives d'atenció, com és el cas de les Unitats d'Alcohologia (UA). Són la "porta d'entrada" en el sistema sanitari i les responsables del diagnòstic i tractament dels pacients drogodependents, així com, de la derivació i seguiment de l'usuari a altres recursos quan es precisi d'una atenció més especialitzades

 

 

-Unitats de Desintoxicació Hospitalària (UDH): unitats d'atenció especialitzada que, en règim d'internament hospitalari, tenen com a funció el diagnòstic físic i psíquic del pacient per a procedir-ne a la desintoxicació total o parcial, a fi de contindre o estabilitzar els símptomes per a prosseguir el tractament de deshabituació després de l'alta hospitalària.

 

-Centres d'Intervenció de Baixa Exigència (CIBE): centres que, en règim residencial o ambulatori, realitzen intervencions sanitàries i socials a fi de disminuir els danys i riscos associats al consum de drogues.

 

-Comunitats Terapèutiques (CT): centres que, en règim residencial o semi-residencial, tenen com a funció la deshabituació i rehabilitació dels malalts drogodependents o amb altres trastorns addictius, així com l'aprenentatge d'habilitats, actituds i valors per a la seua incorporació social.

 

-Centres de Dia (CD): centres que, en règim ambulatori, desenvolupen programes de suport al tractament i/o programes de reinserció soci laboral per a persones drogodependents o amb altres trastorns addictius, d'acord amb les necessitats pròpies de l'evolució del seu procés. La seua finalitat és possibilitar les condicions personals i socials per a la convivència, participació i integració de les persones afectades per una drogodependència o un altre trastorn addictiu en la vida social.

 

-"Viviendas de apoyo  a la incorporación  sociolaboral"*  (VAIS): recursos residencials supervisats per personal tècnic, on es du a terme una intervenció psicosocial i educativa dirigida a recolzar el tractament durant tot el procés evolutiu del pacient.

 

"Viviendas de apoyo al Tratamiento" (VAT)*: recursos residencials de supervisió mitjana, realitzada per personal tècnic, on es realitza una intervenció socioeducativa dirigida a recolzar el tractament en la fase de reintegració social i laboral.

 

-"Unidades  de valoración y  apoyo en drogodependEncias"*  (UVAD): serveis que presten suport i assessorament en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius a òrgans jurisdiccionals, forces d'ordre públic i persones que han comés delictes associats al consum de drogues o com a conseqüència de la seua addicció, o que es troben detingudes en ocasió d'aquests.

 

*Per a evitar confusions al lector no s'han traduït algunes de les unitats de la Xarxa i les sigles que els identifiquen: Viviendas de Apoyo al Tratamiento (VAT), Viviendas de Apoyo a la Incorporación Social (VAIS) i les Unidades de Valoración y Apoyo a las Drogodependencias (UVAD)