Contractació administrativa

Contractació administrativa

Contractació administrativa

"Les adquisicions i compres de béns i serveis de la Conselleria de *Sanitat Universal i Salut Pública es realitzen utilitzant els mecanismes i procediments que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Tota la informació es publica de forma immediata en la Plataforma de contractació de l'Estat".

Campanyes