Acció Concertada

Acció Concertada

Acció Concertada

L'acció concertada és una forma de gestió de servicis alternativa a la gestió directa o indirecta dels servicis públics, no econòmics, que realitzen entitats sense ànim de lucre en l'àmbit de les persones.


Els acords d'acció concertada són instruments organitzatius de naturalesa no contractual a través dels quals les Administracions competents podran organitzar la prestació de servicis  de caràcter sanitari.


Podran accedir al règim d'acció concertada les entitats públiques o privades sense ànim de lucre prestadores de servicis sanitaris prèviament autoritzades per l'Administració sanitària.

Campanyes