Tabaquisme

El tabaquisme és la primera causa de morbimortalitat evitable. La prevalença de tabaquisme en la Comunitat Valenciana (2016) és del 22%, major en homes (23,4%) que en dones (20,3%) i presenta relació amb el grau educatiu i classe social. El nombre de persones fumadores és més gran en aquelles que presenten un perfil sociodemogràfic més baix. La prevenció i atenció al mateix suposa una important mesura de salut pública.


L'Estratègia de Prevenció i Atenció al Tabaquisme a la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat Universal i de Salut Pública, recull les recomanacions del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana (2016-2020), per coordinar accions preventives i d'atenció dirigides a la disminució del tabaquisme en la població. L'Estratègia ha estat el resultat d'un procés tècnic i participatiu d'elaboració. S'ha desenvolupat a través de tres etapes: una primera fase de diagnòstic, una segona fase de propostes i una tercera fase de definició d'indicadors d'avaluació.


El document aporta l'anàlisi participat del problema del tabaquisme a la Comunitat Valenciana, el full de ruta de l'estratègia amb cinc línies de treball implementada mitjançant objectius i accions de desenvolupament i, el seguiment i avaluació de l'estratègia mitjançant 30 indicadors bàsics.