Distintiu Alimentació Saludable

Informació sobre el distintiu d'alimentació saludable

Què indica el distintiu de venda d'aliments saludables?

El distintiu garanteix que els aliments de la màquina expenedora que l'exhibeix són considerats saludables, ja que compleixen els requisits establits en l'article 4 del Decret 84/2018, de foment d'una alimentació saludable i sostenible en centres de la Generalitat. 

 

 

És obligatori l'ús del distintiu?

L'ús del distintiu té caràcter voluntari i s'aplica a les màquines expenedores d'aliments i begudes situades en els centres de titularitat de la Generalitat Valenciana que complisquen els requisits establits en l'article 4 del Decret 84/2018.

 

En els plecs de condicions per a la contractació del servei d'aliments i begudes a través de màquines expenedores, els òrgans responsables de contractació dels centres de la Generalitat Valenciana, hauran d'incorporar l'obligatorietat del subministrador de complir l'article 4 del Decret 84/2018. 

 

Com es pot accedir al distintiu?

El distintiu està disponible en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a Ciutadania de Salut Pública des d'on podrà ser descarregat gratuïtament i utilitzat, segons les indicacions del manual d'ús, pels titulars de les màquines expenedores d'aliments i begudes situades en els centres de titularitat de la Generalitat Valenciana que complisquen els requisits establits en l'article 4 del Decret 84/2018.

 

Qui vigila el correcte ús del distintiu?

Correspon a la Direcció General de Salut Pública la verificació de la conformitat dels productes oferits en el marc del control oficial d'aliments, així com de l'ús correcte del distintiu. L'ús indegut del distintiu serà responsabilitat del titular i tindrà caràcter d'infracció en el marc de la Llei 10/2014 de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana.

 

Objectius del Decret 84/2018, de 15 de juny, del Consell, de foment d'una alimentació saludable i sostenible en centres de la Generalitat.

 

Un dels objectius del IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana és garantir i promoure una alimentació saludable, així com millorar la qualitat de les actuacions dirigides a la protecció de la salut de les persones consumidores enfront dels perills associats al consum d'aliments.

 

Entre les accions que permeten complir aquest objectiu es troben les relatives a la regulació de la venda i servei d'aliments en un establiment o a través de màquines expenedores d'aliments i begudes (MEAB) seguint criteris nutricionals.

 

Segons el que s'estableix en el Decret 84/2018, en els centres i establiments de caràcter educatiu, sanitari i de serveis socials de titularitat de l'Administració de la Generalitat i en altres centres i establiments d'aquesta titularitat que compten amb serveis de restauració col•lectiva o venda d'aliments i begudes, només es permetrà la ubicació, instal•lació i funcionament de MEAB que continguen determinats tipus de productes envasats que complisquen els criteris nutricionals assenyalats.

 

El contingut de les MEAB s'haurà d'adaptar al que s'estableix en la norma en un termini màxim de sis mesos des de la seua entrada en vigor. Les MEAB ja instal•lades a l'entrada en vigor del decret i que tinguen títols vigents d'ocupació temporal del domini públic que implique la possibilitat de venda d'altres aliments diferents dels assenyalats en l'article 4, podran continuar contenint-los fins al venciment del títol.

 

Les màquines expenedores d'aliments i begudes instal•lades en els centres i establiments de caràcter educatiu, sanitari i de serveis socials de titularitat de l'Administració de la Generalitat així com en altres centres i establiments de titularitat de la Generalitat, que compten amb serveis de restauració col•lectiva o venda d'aliments i begudes, podran exhibir el distintiu de venda d'aliments saludables emés per la conselleria competent en matèria de salut pública.