Banner videoconsultas

banner videoconsultes

Videoconsultes webex

Protecció de dades i condicions d'ús

Les presents Condicions d'Ús regulen l'accés i la utilització del servei d'atenció telemàtica a través de videoconsultes que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública posa a la disposició dels seus pacients. L'accés i ús de les videoconsultes li atribueix la condició de persona Usuària, la qual cosa implica l'observança i acceptació de les condicions incloses en aquest document, així com de qualsevol altra disposició legal que fora aplicable.

El Responsable del Tractament és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Carrer Misser Mascó, 31, 33, 46010 València). D'ara en avant Responsable.

Seguretat en relació amb les dades d'usuari.

 • És responsabilitat de la persona usuària fer un bon ús del servei de videoconsulta.
 • L'accés a la informació serà personal i les seues dades d'accés, intransferibles. S'han de prendre les mesures oportunes a fi d'evitar accessos no autoritzats.
 • Les persones usuàries únicament revelaran les seues dades d'accés a aquelles persones a les quals autoritzen.
 • Les persones usuàries no han d'utilitzar dades, ni suplantar la identitat d'un altre usuari. 
 • Si una persona usuària sospita que s'estan utilitzant les seues dades per una altra persona, ha de procedir a comunicar aquesta incidència de seguretat al Responsable.

No està permés:

 • L'ús inadequat dels sistemes utilitzats per a realitzar la videoconsulta, i en concret, aquells usos que vulneren o transgredisquen l'honor, la intimitat o la imatge de tercers, així com aquells que siguen il•lícits o atempten contra la moralitat. Així mateix, queda prohibida la utilització de les videoconsultes per a incórrer en activitats contraries a la bona fe i l'ordenament jurídic.
 • L'ús de la videoconsulta per a propòsits que puguen influir negativament en la imatge del Responsable.
 • La realització de qualsevol activitat que puga comprometre la seguretat dels sistemes i recursos electrònics del Responsable.
 • Congestionar, afectar, interferir o paralitzar l'ús del servei.
 • Amb la finalitat de garantir la confidencialitat es prohibeix l'enregistrament o fixació en qualsevol suport de la captació d'imatges i so de la videoconsulta. Queda igualment prohibit copiar, reproduir, distribuir, difondre, posar a la disposició de tercers o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar, totalment o parcialment i per qualsevol mig ja siga electrònic o qualsevol altre, la imatge o so obtinguts o produïts durant aquesta videoconsulta sense consentiment exprés de les persones intervinents en la videoconsulta.

El disseny i els seus codis fonts, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareguen en la videoconsulta estan protegits pels corresponents drets de propietat intel•lectual i industrial.

El responsable es reserva el dret a bloquejar l'accés de qualsevol usuari si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe, o a les presents condicions generals.

Així mateix, el Responsable es reserva el dret a suspendre temporalment l'accés al sistema de videoconsultes, sense previ avís, de manera discrecional i temporal.

El responsable no respondrà de:

 • Els danys que genere una persona usuària en cas d'impossibilitat de prestar el servei objecte de les presents Condicions d'ús, deguda a supòsit de cas fortuït, força major o altres causes no imputables als responsables.
 • De l'inadequat funcionament del present servei si això obeeix a labors de manteniment i similars, a incidències que afecten sistemes o operadors externs, així com al no compliment dels requisits tècnics necessaris per al funcionament del sistema de videoconsulta.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades - RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals,  l'informem que el tractament de dades realitzat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del servei d'atenció telemàtica mitjançant videoconsulta es realitzarà conforme a les següents especificacions:

La informació personal recollida a través del servei de videoconsultas té com a finalitat prestar i oferir atenció sanitària personalitzada a distància. Aquesta informació inclou dades identificatives i de salut relacionats amb el servei oferit.

L'entitat responsable del tractament és la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Carrer Misser Mascó, 31, 33, 46010 València) davant la qual podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través del següent enllaç o físicament quan siga possible en els registres d'entrada dels serveis centrals i territorials d'aquesta Conselleria. Pot accedir a la informació addicional sobre el tractament de les seues dades en el registre d'activitats de tractament de la Consellleria o a través de l'enllaç.

En tot cas, les persones sol•licitants podran contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat a través del correu electrònic dpd@gva.es, o de l'adreça postal:

Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat

Passeig Albereda, 16

46010 – València

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, també podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://www.aepd.es/

La base jurídica que legitima el tractament és el compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Aquestes obligacions legals són, entre altres:

 • LLEI 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat
 • LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana
 • LLEI 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana
 • LLEI 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient.

Les seues dades no seran cedits, excepte en els casos obligats per Llei, així com aquells casos estrictament necessaris per al correcte funcionament del sistema abans descrit. No estan previstes les transferències internacionals de les dades.

Les seues dades seran conservades a l'empara del que es disposa en la Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública garanteix la seguretat, el secret i la confidencialitat de les seues dades, comunicacions, i informació personal adoptant les mesures de seguretat i mitjans tècnics per a evitar la seua perduda, malament ús o el seu accés il·lícit.

Tu opinión es importante

T'ha resultat útil el contingut d'aquesta pàgina?
La teua opinió és important

Visualització del menú