Banner Informació Eutanàsia

Introducció

En la vida poden sobrevindre situacions de malaltia incurable que produeix un sofriment físic i psíquic tan intens que resulta insuportable, i per al qual s'han esgotat les alternatives terapèutiques d'alleujament.
 
La Llei orgànica 3/2021 de regulació de l'eutanàsia garanteix un context en el qual s'accepta legalment "prestar ajuda mèdica per a morir". Aquesta llei legisla el nou marc de drets per a persones malaltes i professionals sanitaris que en consciència decidisquen o no col·laborar amb l'exercici de l'eutanàsia, garantint la seguretat clínica i jurídica.
 
Aquesta Llei introdueix en el nostre ordenament jurídic un nou dret individual com és l'eutanàsia: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/boe-a-2021-4628.pdf 
 
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública garantirà el compliment d'aquesta Llei l'objectiu principal de la qual és despenalitzar i regular un nou dret i una nova prestació sanitària": l'eutanàsia o ajuda mèdica per a morir".

Què és l'Eutanàsia?

 • S'entén per eutanàsia l'actuació que produeix la mort d'una persona de manera directa i intencionada, a petició expressa de la persona, i després d'haver sigut informada de manera reiterada en el temps. Per a sol·licitar-la es requereix complir amb els requisits establits en la llei.

Qui pot sol·licitar-la i Quins són els requisits?

 • Qualsevol persona que es trobe en territori espanyol i residisca en ell almenys 12 mesos, major d'edat i capaç, és a dir, estar en ple ús de les seues facultats mentals.
 • Estar en situació de «Patiment greu, crònic i imposibilitante»: amb limitacions que incideixen directament sobre l'autonomia física i activitats de la vida diària, de manera que no permet valdre's per si mateix i associat a un sofriment físic o psíquic constant i intolerable, sense possibilitat de curació o millora apreciable, amb un pronòstic de vida limitat, en un context de fragilitat progressiva, i certificada per el "metge/a responsable".
 • Haver realitzat el «Consentiment informat»: conformitat lliure, voluntària i conscient, manifestada en ple ús de les seues facultats després de rebre la informació adequada per escrit sobre el seu procés mèdic inclosa la d'accedir a cures pal·liatives. Haver formulat dues sol·licituds de manera voluntària i per escrit, o per un altre mitjà que permeta deixar constància, deixant una separació d'almenys quinze dies naturals entre ambdues. Aquest document se signarà en presència d'un professional sanitari que el rubricarà.
 • En els casos que el "metge/a responsable" certifique «Situació d'incapacitat de fet» (es manca d'enteniment i voluntat suficients per a regir-se de manera autònoma, amb independència de la seua capacitat jurídica, declarat incapaç jurídicament), NO serà aplicable llevat que la persona haja subscrit amb anterioritat un document d'instruccions prèvies, testament vital, voluntats anticipades o documents equivalents legalment reconeguts com la Planificació anticipada de decisions (PAD). En el cas d'haver nomenat representant (major d'edat i plenament capaç) en aqueix document serà l'interlocutor vàlid per al "metge/a responsable".
 • La sol·licitud de la prestació d'ajuda per a morir podrà revocar-se o demanar l'ajornament en qualsevol moment.
 • En els casos que el "metge/a responsable" denega una sol·licitud, la persona sol·licitant pot elevar-la a la "Comissió de Garantia i Avaluació" que valorarà les sol·licituds conforme al procediment i requisits establits en la Llei. Les resolucions de la Comissió que informen desfavorablement la sol·licitud de la prestació d'ajuda per a morir podran ser recorregudes davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Què és la Comissió de Garantia i Avaluació?

 • La Comissió de Garantia i Avaluació, té caràcter multidisciplinari i es compon d'un número mínim de set membres entre els quals s'inclouen personal mèdic, d'infermeria, professionals de la salut mental, i juristes. Entre altres funcions serveix d'òrgan consultiu en els casos en què existeix disparitat de criteris, i emet resolucions favorables o desfavorables. És l'òrgan que vela perquè es complisquen els principis de seguretat clínica i jurídica durant el procés i avaluen la seua adequació.

Està garantida la Protecció de la intimitat i la confidencialitat?

 • Els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana compten amb sistemes de custòdia activa de les històries clíniques en el tractament de les dades, les mesures de seguretat són de nivell alt conforme a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, tenint en compte que els tractaments afecten categories especials de dades previstes en l'article 9 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. 
 • Totes les dades i documents relatius a la sol·licitud d'eutanàsia quedaran reflectits i custodiats en la història clínica.
 • Els qui participen en el procediment garantiran el dret a la intimitat, així com la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal.
 • La Comision de Garantia i Avaluació l'obligació de guardar secret sobre el contingut de les seues deliberacions i a protegir la confidencialitat de les dades personals que, sobre professionals sanitaris, pacients, familiars i persones reunides, hagen pogut conéixer en la seua condició de membres de la Comissió.

A partir de quan es pot sol·licitar l'eutanàsia?

 • La Llei entra en vigor a partir del 25 de juny de 2021.

On es pot realitzar l'eutanàsia?

La prestació d'ajuda per a morir es pot realitzar en centres sanitaris públics, privats o concertats, i en el domicili.

Com puc sol·licitar-la?

 • Per a sol·licitar la prestació d'ajuda per a morir haurà de dirigir-se a un "metge/a responsable" del seu equip assistencial. Amb ell iniciarà un procés deliberatiu després del qual podrà realitzar la sol·licitud de prestació d'ajuda per a morir de manera voluntària, autònoma i per escrit, en un document datat i signat, en presència de professionals de la salut, que també el signarà i incorporarà a la Història Clínica. El "metge/a responsable" haurà d'informar per escrit del procés de la malaltia i la situació de la persona sol·licitant, i establir un procés deliberatiu i respondre personalment, en un termini màxim de 5 dies. 
 • Haver formulat dues sol·licituds de manera voluntària i per escrit, o per un altre mitjà que permeta deixar constància, i que no siga el resultat de cap pressió externa, deixant una separació d'almenys quinze dies naturals.
 • Conclòs aquest termini, s'inicia el procediment en què es realitza la verificació del compliment dels requisits. La Comissió de Garantia i Avaluació supervisarà la sol·licitud, i emetrà la resolució.

En concret, el/la ""metge responsable"", el/la "mèdic consultor" i la "Comissió de Garantia i Avaluació", formada per personal sanitari i jurídic amb competències ètiques i altres relacionades, formaran part dels diferents procediments.

Com es duu a terme?

 • Una vegada que s'ha emés la resolució favorable per a prestar ajuda per a morir, la Llei disposa dues modalitats:
  • L'administració directa d'una substància per part de professionals sanitaris, els qui assistiran i secundaran fins al moment final.
  • La prescripció o subministrament d'una substància de manera que li la puga autoadministrar (aquest acte també pot ser assistit per un/una representant en els casos definits en la Llei). 

Formularis - Ciutadania