Compra centralitzada sanitària

Presentació

SUBDIRECCIÓ GENERAL DE CONTRACTACIÓ  
Aquesta  Direcció General de Gestió econòmica, contractació i infraestructura, des de la Subdirecció General de Contractació,  està compromesa a modernitzar tecnològica i organitzativament la gestió de la compra publica sanitària, aplicant criteris de transparència, de millora contínua, de generar capacitat d'adaptació als canvis i vocació de servei públic en l'equip que la sustenta, amb l'objectiu de ser un òrgan dinamitzador i facilitador de les línies estratègiques marcades per la Conselleria de Sanitat.

Per a això aquesta Subdirecció es configura en dos serveis (ORDRE 3/2022, de 22 d'abril, de la Conselleria de Sanitat, pel qual es desenvolupa el Decret 185/2020, de 16 de novembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública), des d'on s'exerceixen les següents competències:

 • Servei de Contractació 
 • Servei de la Central de Compres 

Descripció de Serveis

 • Estudiar, preparar, formalitzar administrativament els expedients de contractació i incidències, de serveis, subministraments i obres proposades per les diferents unitats administratives de la Conselleria de Sanitat. 
 • Tramitar la contractació derivada dels acords marc formalitzats per la Central de Compres de la Generalitat i la Direcció General amb competències en matèria de compra centralitzada del Ministeri d'Hisenda. 
 • Elaborar propostes de resolució de les incidències que es deriven dels contractes formalitzats i qualsevol altra funció relativa a la contractació. 
 • Tramitar els expedients de contractació, a través de la Central de Compres en l'àmbit de la sanitat pública valenciana, relatius als serveis declarats d'adquisició centralitzada. 
 • Elaborar informes en matèria de contractació demandats per altres entitats de la Generalitat, Ministeri i altres Administracions Públiques, en coordinació amb el Servei de Coordinació i Millora de la Gestió Contractual i Econòmica. 
 • Executar mesures correctores i de millora contínua de la contractació sanitària, en coordinació amb el Servei de Coordinació i Millora de la Gestió Contractual i Econòmica. 
 • Donar suport a la Central de Compres en l'àmbit de la sanitat pública valenciana. 
 • Dictar les instruccions oportunes sobre normalització i homologació de productes sanitaris i no sanitaris. 
 • Establir els criteris d'emmagatzematge de productes amb les institucions sanitàries. 
 • Coordinació en l'àmbit de la gestió logística dels centres de despesa dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 
 • Tramitar els expedients de contractació, a través de la Central de Compres en l'àmbit de la sanitat pública valenciana, relatius al subministrament de productes sanitaris, no sanitaris, vacunes i medicaments mitjançant tècniques de racionalització de la contractació. 
 • Informar els departaments de salut dependents de la conselleria sobre els productes sanitaris, no sanitaris, medicaments i vacunes declarats d'adquisició centralitzada. 
 • Tramitar la contractació derivada dels acords marc o sistemes dinàmics d'adquisició formalitzats per l'Institut Nacional de Gestió Sanitària. 
 • Elaborar informes en matèria de contractació demandats per altres entitats de la Generalitat, Ministeri i altres Administracions Públiques, en coordinació amb el Servei de Coordinació i Millora de la Gestió Contractual i Econòmica. 
 • Executar mesures correctores i de millora contínua de la contractació sanitària, en coordinació amb el Servei de Coordinació i Millora de la Gestió Contractual i Econòmica.