Compra centralitzada sanitària

Adhesions a la central de compres de la Generalitat

  • Decret 11/2020, de 24 de gener, del Consell, de regulació de la Central de Compres en l'àmbit de la sanitat pública valenciana.

Article 2. Àmbit competencial

1. La Central de Compres farà la contractació centralitzada de productes sanitaris i no sanitaris destinats a l'àmbit sanitari, medicaments, vacunes, serveis amb incidència en l'esfera sanitària i equipament tecnològic, que d'acord amb l'annex d'aquest decret siguen declarats d'adquisició centralitzada, per a tots els centres sanitaris dependents de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

2. Podran adherir-se voluntàriament a la Central de Compres, per a la totalitat dels subministraments i serveis declarats d'adquisició centralitzada o només a determinades categories, mitjançant els corresponents acords adhesió:

a) Els consorcis hospitalaris.

b) Les fundacions i les empreses públiques que tinguen entre els seus fins institucionals o objecte la investigació sanitària o prestació de serveis sanitaris.

c) Els instituts de medicina legal i ciències forenses de la Comunitat Valenciana gestionats per la Generalitat

d) Els centres d'assistència sociosanitària gestionats per la Generalitat.

e) Les universitats públiques que impartisquen graus de la branca de ciències de la salut o ciències.

El procediment d'adhesió es realitzarà en dues fases:

  1. Primera fase. Adhesió genèrica:

L'entitat sol·licitarà una adhesió general a la Central de Compres mitjançant un correu a sccompras_san@gva.es, que es formalitzarà mitjançant un acord entre el titular de l'òrgan de contractació de la conselleria amb competències en matèria de sanitat i el representant de l'entitat de què es tracte.

  1. Segona fase. Adhesió específica:

Quan la Central de Compres acorde iniciar una licitació, ho posarà en coneixement de les entitats adherides a aquesta, a l'efecte de veure si estan interessats a adherir-se. En cas afirmatiu, es procedirà a formalitzar l'adhesió específica.