Incapacitat Temporal - Preguntes Freqüents

Preguntes Freqüents Incapacitat Temporal

Què és la situació d'Incapacitat Temporal (IT)? 

La Incapacitat Temporal (IT) és la situació en la qual es troba la persona quan està impossibilitat temporalment per a treballar a causa de malaltia comuna o professional o per un accident, siga o no laboral, mentre li cal assistència sanitària de la Seguretat Social.

Quines són les prestacions derivades de la situació d'incapacitat temporal? 

L'assistència sanitària que contribuïsca al restabliment de la salut i de la capacitat laboral i si reuneix els requisits necessaris, la prestació econòmica que cobrisca la falta d'ingressos que es produeix quan, a causa d'una malaltia o accident, se té impossibilitat temporalment per a treballar.

Què necessite per a accedir a la situació d'Incapacitat Temporal

Estar d'alta en seguretat social o assimilada i tindre les cotitzacions exigides per a cada cas.

Qui dóna la baixa laboral i com es tramiten els comunicats de baixa, alta i confirmació?

El personal facultatiu li indicarà quan ha de tornar a revisió per a entregar-li els comunicats de confirmació o alta quan siga procedent. 

 

El comunicat d'alta extingeix el procés d'IT, el subsidi per IT, encara que li continuaran prestant l'assistència sanitària que aconselle el seu estat de salut. 

 

S'entregaràn dos exemplars, un per a la persona interessada i un altre per a presentar en la seua empresa/entitat gestora. 

 

El treballador o treballadora estàn obligats a presentar els comunicats de baixa i confirmació en el termini de tres dies des de l'expedició i el comunicat mèdic d'alta en el termini de 24 hores. 

Si es tracta d'un accident de treball o malaltia professional, i l'empresa té concertades aquestes prestacions amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, haurà d'acudir al servei mèdic de la Mútua.

Quant dura la Incapacitat Temporal i qui la controla?

La duració màxima de la baixa és de 12 mesos, prorrogables per altres 6 mesos.  

Durant els primers 12 mesos, la baixa és responsabilitat del metge o metgessa que li assisteix i podrà a més ser controlada per la inspecció de serveis sanitaris de la Conselleria , l'INSS i en el seu cas la mútua amb la qual l'empresa tinga contractada l'abonament de la IT. A partir dels 12 mesos, la baixa serà controlada per l'INSS. 

 

S'ha d'acudir als reconeixements mèdics als quals se'l cite, llevat que existisca una causa que el justifique i el puga acreditar. El no acudir sense justificació, pot causar l'alta per incompareixença o una suspensió de la prestació econòmica. 

Si estic de baixa i tinc diversos treballs: 

  1. La situació d'Incapacitat Temporal per a un treball implica la baixa laboral per a tots els que poguera tindre, per la qual cosa no es pot estar de baixa en l'un i d'alta en els altres. 
  2. La persona haurà de comunicar al seu metge o metgessa perquè li emeta un comunicat de baixa per a cadascuna de les empreses en les quals treballe. 

Què he de fer si no estic d'acord amb l'alta mèdica estesa pel personal facultatiu d'Atenció Primària?

Es pot presentar una reclamació prèvia davant la Inspecció Mèdica de Serveis Sanitaris del seu Departament de Salut durant els 11 dies següents a la notificació.

 

En qualsevol cas l'alta és efectiva i haurà d'incorporar-se al seu treball.

Què puc fer si no estic d'acord amb l'alta mèdica de la mútua per contingència professional?

Es podrà presentar sol·licitud de revisió de l'alta mèdica en el termini de 10 dies hàbils davant l'INSS, acompanyada d'informes mèdics (o còpia de la sol·licitud davant la mútua d'aquests). Deurà també comunicar a l'empresa la presentació de la reclamació el mateix dia.

 

La direcció provincial de l'INSS dictarà resolución.

Què puc fer si no estic d'acord amb l'alta de l'INSS una vegada complits els 365 dies de baixa?

Es presentarà reclamació en l'INSS en el termini de 4 dies i haurà de comunicar-lo a l'empresa el mateix dia.

 

Si després de la revisió de la reclamació es manté l'alta, aquesta adquirirà plens efectes. El temps transcorregut entre l'alta i la revisió es considera una pròrroga de la situació d'Incapacitat Temporal.