INCAPACITAT TEMPORAL

INCAPACITAT TEMPORAL

L'ús adequat de la prestació per incapacitat temporal és una garantia de la seua continuïtat.

 

 

 

Tenen la consideració de situacions determinants d'incapacitat temporal:

 

  • Les degudes a malaltia, comuna o professional, i a accident, siga o no de treball, mentres la persona estiga impedit per al treball i reba assistència sanitària de la Seguretat Social.
  • Els períodes d'observació per malaltia professional en què es prescriga la baixa en el treball.

 

La prestació econòmica per incapacitat temporal tracta de cobrir la falta d'ingressos que es produeix quan a causa d'una malaltia o accident, es té impossibilitat temporalment per a treballar i es requereix assistència sanitària de la Seguretat Social.

 

 

Expedició dels comunicats de baixa, confirmació i alta

 

Ha d'acudir al seu centre de salut, a la consulta de medicina familiar que li corresponga. Immediatament després de reconéixer-lo, si considera que el seu estat de salut li impedeix treballar, li facilitarà el comunicat de baixa.

 

Se li indicarà quan ha de tornar a revisió per a entregar-li els comunicats de confirmació.

 

El comunicat d'alta extingeix el procés d'IT, és a dir, el dret al subsidi per IT, encara que se li continuarà prestant l'assistència sanitària que aconselle el seu estat.

 

L'alta determina l'obligació de la seua incorporació al seu lloc de treball el mateix dia en què produïsca els seus efectes.

 

 * En cas de tractar-se d'un accident de treball o malaltia professional, si la seua empresa o vosté, com a treballador per compte propi, tenen concertades aquestes prestacions amb una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, haurà d'acudir al servei mèdic de la mútua. 

 

Duració de la situació d'IT i control

 

La duració màxima de la baixa és de dotze mesos, prorrogables per sis mes.

Durant els primers dotze mesos, a més de la Inspecció Mèdica de la Conselleria, la baixa serà controlada per l'entitat a què corresponga l'abonament de la seua IT que tinga contractada la seua empresa: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social (mútua).

A partir dels dotze mesos, la baixa serà controlada per l'INSS.

 

Ha d'acudir als reconeixements mèdics a què siga citat, llevat que hi haja una causa que ho justifique i ho puga acreditar. El fet de no acudir-hi sense justificació pot causar l'alta per incompareixença o una suspensió de la prestació econòmica

 

Més informació en:

 

Seguretat Social – Incapacitat Temporal