Avís legal

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals(*LOPDGDD)., la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione a l'omplir algun formulari d'inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, seran objecte de tractament i arreplegats en un fitxer de dades el responsable del qual és el corresponent òrgan superior o centre directiu de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot sol·licitar-ho per escrit en qualsevol dels registres de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública d'acord amb el següent (procediment administratiu (accedir)).

L'arreplega de les seues dades de caràcter personal es du a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els servicis oferits en la present web.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública farà ús de les dades de caràcter personal facilitats per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals, i en cap cas, venem este tipus d'informació.

La Conselleria Sanitat Universal i Salut Pública li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que disposa la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals(LOPDGDD) i reste de normativa vigent.