Ajudes al copagament farmacèutic

L'aportació farmacèutica per a cada persona està determinada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) amb dades sobre la situació sociolaboral i el nivell de renda (Agència Tributària). Així, les comunitats autònomes, a través de l'INSS, disposen de la informació sobre la situació administrativa (actiu, pensionista...). De la mateixa manera que des de de l'Agència Tributària es facilita anualment la informació sobre el nivell de renda i patrimoni.

 

ajudes copagament

 

SUBVENCIONS DAVANT DEL COPAGAMENT FARMACÈUTIC I ORTOPROTÈTIC

 

Al llarg de 2020, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública concedirà subvencions al col·lectiu de pensionistes, a les persones amb diversitat funcional, a les persones menors d'edat, a les persones en situació de desocupació i al col·lectiu de famílies monoparentals, amb la finalitat de compensar les despeses derivades dels tractaments mèdics prescrits pel personal sanitari.

 

Amb aquesta mesura s'evitarà que els beneficiaris hagen de pagar els medicaments i els productes ortoprotètics adquirits a les oficines de farmàcia i establiments d'ortopèdia autoritzats de la Comunitat Valenciana entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

 

Totes aquelles persones beneficiàries de les ajudes, que seran identificades d'ofici per la conselleria (sempre que complisquen les condicions establides pel Consell mitjançant un decret), quedaran, per tant, exemptes del pagament dels fàrmacs i els productes ortoprotètics, sense fer-hi cap tràmit (excepte el col·lectiu de famílies monoparentals que han de sol·licitar-lo).

 

Pot consultar en el full de tractament si li correspon la subvenció. Vegeu, per exemple:


 

 

PREGUNTES FREQÜENTS: SUBVENCIONS DAVANT DEL COPAGAMENT FARMACÈUTIC I ORTOPROTÈTIC

 

 

1. Per a què és aquesta subvenció?
Per a concedir ajudes directes d'interés sociosanitari destinades a facilitar l'adherència als tractaments mèdics prescrits pel personal del sistema sanitari de la Comunitat Valenciana que estiguen subjectes a finançament públic en determinats col·lectius. Les ajudes eviten que els beneficiaris hagen de pagar l'aportació corresponent (copagament) pels medicaments i pel material ortoprotètic.
2. Què se subvenciona?
En el cas de pensionistes, se subvenciona l'aportació de l'usuari als tractaments farmacològics que estiguen subjectes a finançament públic, prescrits pel personal del sistema sanitari públic valencià, corresponents al període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020, la despesa dels quals s'haja produït a les oficines de farmàcia autoritzades de la Comunitat Valenciana. En el cas de persones amb diversitat funcional, se subvenciona l'aportació de l'usuari als tractaments farmacològics i productes ortoprotètics que estiguen subjectes a finançament públic, prescrits pel personal del sistema sanitari públic valencià, corresponents al període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020, la despesa dels quals s'haja produït a les oficines de farmàcia i establiments d'ortopèdia autoritzats de la Comunitat Valenciana. En el cas de les persones menors d'edat (menors de 18 anys), en concret, en menors amb un règim d'aportació farmacèutica assignat TSI 003, o bé ser menors no registrats ni autoritzats a residir a Espanya, beneficiaris d'assistència sanitària en situacions especials, que han sigut acreditats en el codi de règim d'aportació farmacèutica F003, se subvenciona l'aportació de l'usuari als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del sistema sanitari públic i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana en l'exercici 2020. En el cas de les persones en situació de desocupació, en concret, se subvenciona l'aportació de l'usuari als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic prescrits pel personal mèdic del sistema sanitari públic i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana en l'exercici 2020. En el cas de les persones adultes no registrades ni autoritzades a residir a Espanya, beneficiàries d'assistència sanitària en situacions especials, en concret se subvenciona l'aportació de l'usuari als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del sistema sanitari públic i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana en l'exercici 2020.
En el cas de les persones que tinguen el títol de família monoparental expedit pel departament competent en Serveis Socials, en concret, se subvenciona l'aportació de l'usuari als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic i adquirits en establiments autoritzats de la Comunitat Valenciana en l'exercici 2020.
3. Quines condicions he de complir per a beneficiar-me de la subvenció?
1) Ser pensionista, haver realitzat una despesa subvencionable en el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020 i complir els requisits següents: 

a) Tindre la condició d'assegurat del Sistema Nacional de Salut (SNS) amb targeta sanitària individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i el garant de la qual siga l'INSS.

 

b) Tindre la condició de pensionista de la Seguretat Social.

 

c) Tindre un nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals i tindre un règim d'aportació farmacèutica assignat TSI 002 – 01 (pensionista amb renda menor a 18.000 euros, 10 % d'aportació, amb un límit màxim mensual de 8,23 euros).

 

 

2) Ser beneficiari o beneficiària dels assegurats que complisquen els requisits anteriors. Aquests beneficiaris han d'estar identificats com a tals en el Sistema d'Informació Poblacional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica (SIP).

3) Presentar alguna diversitat funcional i complir, a més, els requisits següents:

 

a) Ser menor de 18 anys, amb declaració de discapacitat reconeguda per l'organisme competent en la matèria, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, o ser major de 18 anys amb discapacitat reconeguda per l'organisme competent en la matèria amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.

 

b) Disposar de la targeta sanitària expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública o el document d'inclusió.

 

c) Ser resident a la Comunitat Valenciana.

 

4) Ser menor d'edat i a més complir els requisits següents: 

a) Ser menor de 18 anys.

 

b) Ostentar la condició de persona assegurada del Sistema Nacional de Salut (SNS) o de beneficiària d'assistència sanitària en situacions especials, i disposar targeta sanitària individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

c) Tindre un nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals i tindre un règim d'aportació farmacèutica assignat TSI 003, o bé ser persones menors no registrades ni autoritzades a residir a Espanya, beneficiàries d'assistència sanitària en situacions especials, que han sigut acreditades en el codi de règim d'aportació farmacèutica F003.

 

d) Ser resident a la Comunitat Valenciana.

 

 

5) Ser persona en situació de desocupació i, a més, els següents requisits següents: 

a) Tindre la condició de persona assegurada del Sistema Nacional de Salut (SNS) i disposar de targeta sanitària individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

b) Tindre un nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals i tindre un règim d'aportació farmacèutica assignat TSI 003.

 

c) Tindre una de les modalitats d'acreditació sanitària següents: esgotada prestació per desocupació (codi d'acreditació F-SS-20) o perceptor de prestació per desocupació (codi d'acreditació F-SS-23) o perceptor subsidi per desocupació (codi d'acreditació F-SS-24).

 

d) Ser resident a la Comunitat Valenciana.

 

6) Ser persona adulta no registrada ni autoritzada a residir a Espanya, beneficiària d'assistència sanitària en situacions especials, en els termes previstos en el Reial decret llei 16/2012, pel qual es regula la condició d'assegurat i assimilats en el Sistema Nacional de Salut i a més complir els següents requisits:

 

a) Ser beneficiària d'assistència sanitària en situacions especials, en els termes previstos en el Reial decret llei 16/2012, pel qual es regula la condició d'assegurat i assimilats en el Sistema Nacional de Salut (codi d'acreditació SCS34 o SCS35).

 

b) Tindre un nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals i tindre un règim d'aportació farmacèutica assignat TSI 003.

 

c) Ser resident a la Comunitat Valenciana.

 

7) Ser persona amb títol de família monoparental i a més complir els següents requisits:

a) Tindre la condició de persona assegurada del Sistema Nacional de Salut (SNS) amb targeta sanitària individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

b) Tindre el títol de família monoparental expedit pel departament competent en Serveis Socials.

 

c) Tindre un nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals.

 

d) Ser resident en la Comunitat Valenciana.

 

 

 

4. Com puc saber si en sóc beneficiària o beneficiari?
Pot consultar si és beneficiària o beneficiari de la subvenció:
  • En les prescripcions mèdiques (full de tractaments vigents, en el cas de medicaments, i prescripció d'ortopròtesis, en el cas de material ortoprotètic): en el camp d'observacions/notes apareix un text específic que indica a les persones beneficiàries aquesta condició.
  • Al seu centre de salut, amb la seua targeta SIP.
  • A la seua oficina de farmàcia o ortopèdia, amb el seu full de tractaments vigents o la seua prescripció de material ortoprotètic i la seua targeta SIP.
  • En la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de l'enllaç següent: https://www.san.gva.es/consulta-copago
5. He de fer alguna cosa perquè em concedisquen la subvenció, si en sóc beneficiària o beneficiari?
Amb caràcter general, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública identificarà d'ofici, (excepte el col·lectiu de famílies monoparentals que han de sol·licitar-lo) d'acord amb els registres que estiguen en poder de l'Administració, les persones beneficiàries d'aquestes ajudes, així com la realització de la despesa objecte de l'ajuda. Per tant, no cal fer-hi cap tràmit addicional. 

Les persones beneficiàries no rebran els diners de manera directa. L'abonament per a pagar pel copagament que correspondria a la persona beneficiària el gestiona directament la Generalitat amb les oficines de farmàcia, a través dels col·legis oficials de farmacèutics, i amb els establiments d'ortopèdia, a través de l'Associació Valenciana d'Empresaris d'Ortopèdia i els col·legis oficials de farmacèutics. Aquestes són entitats col·laboradores en aquestes subvencions.

6. I si considere que sóc beneficiària o beneficiari i no aparec en la resolució de concessió?
En aquest cas pot sol·licitar la concessió de les ajudes i per a això: Si és pensionista, ha d'omplir el model denominat "Sol·licitud de subvenció per a la compensació de despeses - procediment ordinari pensionistes" i entregar-lo acompanyat dels documents següents:

a) Documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del sistema sanitari públic valencià per a les persones beneficiàries de la present norma.

 

b) Fotocòpia confrontada del document d'identificació del pare/mare o tutor, si és el cas.

 

c) Fotocòpia confrontada del document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el llibre de família.

 

d) Model de domiciliació bancària, segons model normalitzat, llevat que el compte bancari estiguera d'alta en la Generalitat.

 

Si és una persona amb diversitat funcional, ha d'omplir el model denominat "Sol·licitud de subvenció per a la compensació de despeses - procediment ordinari persones amb diversitat funcional" i entregar-lo acompanyat dels documents següents: 

a) Document acreditatiu del grau de discapacitat emés per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat.

 

b) Documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del sistema sanitari públic valencià per a les persones beneficiàries de la present norma.

 

c) Certificat d'empadronament a la Comunitat Valenciana, en cas de mutualistes privats.

 

d) Fotocòpia confrontada del document d'identificació del pare/mare o tutor, si és el cas.

 

e) Fotocòpia confrontada del document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors, el llibre de família.

 

f) Model de domiciliació bancària, segons model normalitzat, llevat que el compte bancari estiguera d'alta en la Generalitat.

 

 

Si és una persona menor d'edat, ha d'omplir el model denominat "Sol•licitud de subvenció per a la compensació de despeses farmacològiques – procediment per a persones menors d'edat", i entregar-lo juntament amb els documents següents:

 

a) Fotocòpia confrontada del document d'identificació de la persona sol•licitant. En cas de persones menors, el llibre de família o certificat de naixement.

 

b) Fotocòpia confrontada del document d'identificació del pare, mare o qui exercisca la tutela, si és el cas.

 

c) Model de domiciliació bancària, segons el model normalitzat de "domiciliació bancària", llevat que el compte bancari estiga donat d'alta en la Generalitat.

 

d) En el cas que la sol•licitud siga de reintegrament de despeses, documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del sistema sanitari públic a les persones beneficiàries.

 

 

Si és una persona en situació de desocupació, ha d'emplenar el model de sol•licitud normalitzat que es troba disponible en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, i en la guia PROP de la Generalitat www.prop.gva.es, per ella mateixa o mitjançant qui la represente legalment, i adjuntar-hi la documentació següent: 

a) Fotocòpia confrontada del document d'identificació de la persona sol•licitant. En cas de menors, el llibre de família o certificat de naixement.

 

b) Fotocòpia confrontada del document d'identificació del pare, mare o qui exercisca la tutela, si escau.

 

c) Model de domiciliació bancària, segons model normalitzat que es troba disponible en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, i en la guia PROP de la Generalitat www.prop.gva.es, llevat que el compte bancari estiga donat d''alta en la Generalitat.

 

d) En el cas que la sol•licitud siga de reintegrament de despeses, documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries d'aquest decret.

 

 

Si és una persona adulta no registrada ni autoritzada a residir a Espanya, beneficiària d'assistència sanitària en situacions especials, en els termes previstos en el Reial decret llei 16/2012, pel qual es regula la condició d'assegurat i assimilats en el Sistema Nacional de Salut ha d'emplenar el model de sol•licitud normalitzat que es troba disponible en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, i en la guia PROP de la Generalitat www.prop.gva.es, per elles mateixes o a través de qui les represente legalment, al qual s'ha d'adjuntar la documentació següent: 

a) Fotocòpia confrontada del document d'identificació de la persona sol•licitant. En cas de menors, el llibre de família o certificat de naixement.

 

b) Fotocòpia acarada del document d'identificació del pare, mare o qui exercisca la tutela, si escau.

 

c) Model de domiciliació bancària, segons model normalitzat que es troba disponible en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, i en la guia PROP de la Generalitat www.prop.gva.es, llevat que el compte bancari estiga donat d'alta en la Generalitat.

 

d) En el cas que la sol•licitud siga de reintegrament de despeses, documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del sistema sanitari públic a les persones beneficiàries d'aquest decrete.

 

Si és una persona que tinga el títol de família monoparental, ha d'emplenar el model denominat "Sol·licitud de subvenció per a la compensació de despeses-procediment per al col·lectiu de famílies monoparentals", de reconeixement com a beneficiària i de concessió de la subvenció, per si mateixes o a través de qui els represente legalment, acompanyat de la següent documentació: 

a) El document d'identificació de la persona sol·licitant. En cas de menors emancipats, la certificació de la inscripció en el registre civil.

 

b) La Targeta Sanitària Individual expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

c) El Títol col·lectiu de reconeixement de família monoparental de conformitat amb la normativa vigent en matèria de reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana.

 

d) Acreditació de nivell d'ingressos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuals, acreditat per la base imposable general de la declaració de la Renda de l'exercici 2018 o bé la quantitat d'ingressos que indique el certificat emés per l'Agència Estatal d'Administració Tributària que reconeix la no obligació de presentar la declaració referit a l'exercici 2018.

 

e) En el cas que la sol·licitud incloga reintegrament de despeses, documentació de les despeses corresponents als tractaments farmacològics subjectes a finançament públic, prescrits pel personal mèdic del Sistema Sanitari Públic a les persones beneficiàries del present decret i model de domiciliació bancària, segons model normalitzat que es troba disponible en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, i en la guia *PROP de la Generalitat www.prop.gva.es, llevat que el compte bancari estiguera d'alta en la Generalitat.

 

 

Les sol·licituds es presentaran en el centre de salut on estiga adscrita la persona interessada, i en el cas que no hi estiga adscrita, es presentarà en els serveis territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, sitis a Alacant (c/ Girona, 26, 03001), Castelló de la Plana (c/ Hort dels Corders, 12, 12001) i València (Gran Via Ferran el Catòlic, 74, 46008). Sense perjudici de qualsevol altra de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb la disposició derogatòria única 2.g de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el procediment ordinari, a instància de part, la resolució i, si és el cas, la denegació de la condició de persona beneficiària i perceptora de l'ajuda, s'atribueix d'acord amb el que preveu l'article 168.1.C, subapartat e) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Instrumental i de Subvencions, a la persona titular de la gerència del departament de salut a què està adscrita la persona beneficiària o, en el cas de departaments en règim de concessió administrativa, el comissionat o la comissionada, amb la proposta prèvia de l'òrgan gestor del centre de salut a què corresponga l'adscripció de la persona interessada.

El termini màxim per a tramitar, resoldre i notificar aquests expedients serà de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Pot consultar el procediment en la guia PROP:

7. Quina quantitat em correspon?
En el cas de medicaments, tant en les beneficiàries i beneficiaris dels col•lectius mencionats anteriorment, la subvenció cobreix l'aportació total que correspondria abonar al beneficiari en concepte de pagament pel medicament.

En el cas de material ortoprotètic, la subvenció comprendrà la part no reembossable del producte ortoprotètic que s'adquirisca.

A més, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha eliminat l'aportació anticipada reembossable (prepagament) per part de l'usuari per a augmentar l'adhesió d'aquest col·lectiu a aquests tractaments.

8. Si adquirisc medicaments o productes ortoprotètics fora de la Comunitat Valenciana, puc beneficiar-me d'aquesta subvenció?
No, les subvencions s'aplicaran en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per als titulars de la targeta sanitària, expedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que tinguen la condició de beneficiaris, sempre que, els tractaments farmacològics i productes ortoprotètics s'adquirisquen a les oficines de farmàcia i ortopèdies autoritzades a la Comunitat Valenciana.
9. Com es faran efectives aquestes subvencions?
De manera general, la persona beneficiària de l'ajuda, no haurà de pagar res, perquè la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha firmat un conveni de col·laboració amb els col·legis oficials de farmacèutics i amb l'Associació Valenciana d'Empresaris d'Ortopèdia com a entitats col·laboradores. Açò serà aplicable a aquells beneficiaris que s'identifiquen d'ofici.

En el cas excepcional que se sol·licite la subvenció i siga concedida, es reembossarà la despesa d'acord amb allò que s'ha especificat en la pregunta "I si considere que sóc beneficiari i no aparec en la resolució de concessió?".

10. Què he de fer si no vull la subvenció?
Les persones que vulguen renunciar a la subvenció concedida faran efectiu el seu dret omplint el model normalitzat de renúncia que hi ha disponible en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, https://sede.gva.es, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, www.san.gva.es, i en la guia PROP de la Generalitat www.prop.gva.es.

Els models es presentaran en el centre de salut on estiga adscrita la persona interessada, i en el cas que no hi haja adscripció, es presentarà als servies territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, sitis a Alacant (c/ Girona, 26 - 03001), Castelló de la Plana (c/ Hort dels Corders, 12 - 12001) i València (Gran Via Ferran el Catòlic, 74 - 46008). Sense perjuí de qualsevol altra de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb la disposició derogatòria única 2.g de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11. Aquesta subvenció he de declarar-la en l'Impost de la Renda de Persones Físiques?
No ha de declarar-se. Les ajudes econòmiques que es concedisquen per despeses de malaltia no cobertes pel servei de salut o la mutualitat corresponent, com és el cas de la subvenció a l'aportació de l'usuari, i que es destinen al tractament o restabliment de la salut quedaran excloses de gravamen.

 


 

Normativa aplicable: