Bolsa Consulta Bolsa

DILIGÈNCIA DE PUBLICACIÓ dels llistats provisionals de l'Edició 16 en les Llistes d'Ocupació Temporal d'Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de totes les categories professionals convocades exceptuant Enginyer/a Tècnic/a.


D'acord amb el que establix l'article 5.6 de l'Orde de 5 d'octubre de 2009, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta d'aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents, es publica, a través de mitjans informàtics, els llistats provisionals de l'Edició 16 de totes les categories professionals exceptuant Enginyer/a Tècnic/a, de les persones inscrites en les Llistes d'Ocupació Temporal d'Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb expressió de la puntuació obtinguda, categories i departaments sol·licitats i, si és el cas, del motiu d'exclusió.


El Jutjat del contenciós administratiu núm. 5 de València ha acordat, com a mesura cautelar peça núm. 41/17 dimanant del procediment abreviat 141/2017, la suspensió de l'execució de les llistes d'ocupació de la categoria professional d'enginyer/a tècnic/a de l'Edició 15, per tant continuen vigents les llistes de l'edició anterior i no s'han convocat en esta edició.


Els aspirants disposen d'un termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà a la data assenyalada en els llistats com a data de publicació, per a formular les al·legacions i aportar els documents que consideren convenients.


Les al·legacions i documents dels aspirants es presentaran en les Oficines de les direccions territorials de Sanitat i del Departament de Salut d'Alcoi o en les oficines públiques a què es referix l'art. article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.


Destaquem Destaquem

Busca el teu Centre de Salut   Beques   Informació per a dones amb Càncer de mama   Pla de Diabetis

Pla Oncològic   Targeta Sanitària Europea   Preventic  

Enllaços d'interés Enllaços d'interés

Sol·licitar cita prèvia

Portal MedicamenTIC

Enllaç per a buscar el teu Centre de Salut

Dóna Sang

Enllaç Unitat Igualtat

Intranet Intranet

T'interessa T'interessa

Botó amb enllaç al twitter de la Conselleria de Sanitat   Botó amb enllaç al canal de Youtube de la Conselleria de Sanitat.   Botó amb enllaç al Flickr del portal.

Altres centres Altres centres

Botó amb enllaç al portal FISABIOBotó amb enllaç al portal CIPFBotó amb enllaç al portal EVES