Bolsa Consulta Bolsa

Informació d'interés Borses de Treball:

  • Llistes definitives de l'edició 16 de les llistes d'ocupació temporal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
    Data de publicació (10-07-2019)

Consultes als Llistats definitius de l'Edició 16:


DILIGÈNCIA DE PUBLICACIÓ dels llistats definitius d'inscrits en les Llistes d'Ocupació Temporal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de totes les categories de l'edició 16 convocada per Resolució de 29 d’octubre de 2018 exceptuant la categoria d'Enginyer/a Tècnic/a.


D'acord amb el que establix l'article 5.6 de l'Orde de 5 d'octubre de 2009, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta d'aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents, es publica, a través de mitjans informàtics, els llistats definitius de totes les categories professionals exceptuant Enginyer/a Tècnic/a, de les persones inscrites en les Llistes d'Ocupació Temporal d'Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb expressió de la puntuació obtinguda, categories i departaments sol·licitats i, si és el cas, del motiu d'exclusió.


El Jutjat del contenciós administratiu núm. 5 de València ha acordat, com a mesura cautelar peça núm. 41/17 dimanant del procediment abreviat 141/2017, la suspensió de l'execució de les llistes d'ocupació de la categoria professional d'enginyer/a tècnic/a de l'Edició 15, per tant continuen vigents les llistes de l'edició anterior.


Aquests llistats entraran en vigor el mateix dia que es publique


Contra la present publicació, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, davant del Jutjat Contenciós Administratiu que corresponga, d'acord amb els article 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i potestativament recurs de reposició, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Els indicats terminis es comptaran a partir de l'endemà a la data assenyalada en els llistats com a data de publicació.


Més informació sobre Borsa:

             

Destaquem Destaquem

Busca el teu Centre de Salut   Beques   Informació per a dones amb Càncer de mama   Pla de Diabetis

Pla Oncològic   Targeta Sanitària Europea   Preventic  

Enllaços d'interés Enllaços d'interés

Sol·licitar cita prèvia

Dóna Sang

Enllaç per a buscar el teu Centre de Salut

Portal MedicamenTIC

Enllaç Unitat Igualtat

Intranet Intranet

T'interessa T'interessa

Botó amb enllaç al twitter de la Conselleria de Sanitat   Botó amb enllaç al canal de Youtube de la Conselleria de Sanitat.   Botó amb enllaç al Flickr del portal.

Altres centres Altres centres

Botó amb enllaç al portal FISABIOBotó amb enllaç al portal CIPFBotó amb enllaç al portal EVES