Bolsa Consulta Bolsa

Informació d'interés sobre Borsa:

  • Reedició de les llistes d’ocupació de l’Edició 16 de totes les categories profesionals exceptuant Enginyer/a Tècnic/a (resolución recursos i correccions). Publicació i entrada en vigor (31-10-2019 )

Consultes de Borsa:

A través d'aquesta secció pots consultar la situació en les Llistes d'Ocupació Temporal d'Institucions Sanitàries. Tria una de les opcions següents segons el tipus d'informació que vulgues obtindre:


DILIGÈNCIA DE PUBLICACIÓ dels llistats definitius d'inscrits en les Llistes d'Ocupació Temporal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de totes les categories de l'edició 16 convocada per Resolució de 29 d'octubre de 2018 exceptuant la categoria d'Enginyer/a Tècnic/a.


D'acord amb el que s'estableix en l'article 5.6 de l'Ordre de 5 d'octubre de 2009, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual li resulta d'aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents, es publica, a través de mitjans informàtics, els llistats definitius de totes les categories professionals exceptuant Enginyer/a Tècnic/a, de les persones inscrites en les Llistes d'Ocupació Temporal d'Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb expressió de la puntuació obtinguda, categories i departaments sol·licitats i, si escau, del motiu d'exclusió.


El Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de València ha acordat, com a mesura cautelar peça núm. 41/17 dimanant del procediment abreujat 141/2017, la suspensió de l'execució de les llistes d'ús de la categoria professional d'enginyer/a tècnic/a de l'Edició 15, per tant continuen vigents les llistes de l'edició anterior.


Aquests llistats entraran en vigor el mateix dia que es publique


Contra la present publicació, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant el Jutjat contenciós administratiu que corresponga, conforme als article 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament recurs de reposició, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Els indicats terminis es comptaran a partir de l'endemà a la data assenyalada en els llistats com a data de publicació.


Històric de publicacions:

Més informació sobre Borsa:

Enllaços d'interés

Intranet

T'interessa

Social

Altres centres