Pla de prevenció. Procediments i instruccions Pla de prevenció. Procediments i instruccions

Pla de Prevenció de Riscos Laborals

 

El Pla de prevenció de riscos laborals és la ferramenta a través de la qual s'integra l'activitat preventiva de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en el seu sistema general de gestió. Així mateix, establix la seua política de prevenció de riscos laborals, la seua estructura organitzativa i els processos, les pràctiques i els procediments organitzatius existents, en relació amb la prevenció de riscos laborals.

 

Pla de prevenció de riscos laborals

 

Procediments i instruccions

 

Els procediments i instruccions del Servici de Prevenció de Riscos Laborals, descriuen un conjunt d'accions que han de realitzar-se de la mateixa manera per a obtindre sempre el mateix resultat davall les mateixes circumstàncies, arreplegades de manera sistemàtica i establint, objectius, àmbit, definicions, responsables, desenrotllament i annexos.

 

Són referents en matèria de prevenció de riscos laborals per a totes les organitzacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica, que establixen uns requisits mínims a complir en la matèria desenrotllada i proporcionen una estructura documental comuna a tota l'organització.

 

 

Procediments aprovats per la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut:

 

Coordinació d'Activitats Empresarials.

Gestió Interna de Conflictes.

Instrucció Formaldehid.

Plans Autoprotecció i Mesures d'Emergència.

Protecció de la Maternitat.

Vigilància de la Salut Individual.

Vigilància de la Salut per a personal exposat a medicaments perillosos.

Manipulació de medicaments perillosos fora de les unitats de farmàcia.

Informe sobre supòsits i situacions que requereixen la realització de vigilància de la salut amb caràcter obligatori.

Manipulació de medicaments perillosos en servici de farmàcia.

Avaluació de riscos laborals.

Vigilància de la Salut col·lectiva.

Gestió de les Agressions al personal del sector sanitari.

Gestió de l'Accidentabilitat Laboral.

 

 

Documents d'interés per als treballadors i treballadores:

 

Informació per a la realització de la vigilància de la salut.

Comunicació de situació d'embaràs, part recent o període de lactància.