Pla integral de prevenció i atencio a les agresions

La Conselleria de Sanitat sensible amb les agressions que patixen els treballadors/es per part dels usuaris, elabora i publica el Decret 159/2009 de 2 d'octubre, del Consell, que té per objecte promoure la seguretat i la salut dels treballadors per mitjà de l'aplicació de mesures i el desenrotllament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats de les agressions als treballadors del sector sanitari públic de la Generalitat, d'acord amb el que establix este Decret, el Servici de Prevenció de Riscos Laborals, Unitat Central, dependent de la Subsecretaria, ha elaborat el "Pla integral de prevenció i atenció de les agressions als treballadors del Sector Sanitari Públic de Generalitat" que s'integra en el Pla General de Prevenció de Riscos Laborals.

 

Legislació:

  • Decret 159/2009 de 2 d'octubre, del Consell "pel qual s'establixen les actuacions dels òrgans de la Conselleria de Sanitat en la prevenció i atenció de les agressions als treballadors del sector sanitari públic de la Generalitat"
  • Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Article 14 i 15 "Drets i obligacions"

 

PLA INTEGRAL DE PREVENCIÓ I ATENCIÓ DE LES AGRESSIONS ALS TREBALLADORS DEL SECTOR SANITARI PÚBLIC DE LA GENERALITAT. Procediment que inclourà accions dirigides a previndre les agressions i els actes de violència contra els treballadors del sector sanitari públic de la Generalitat, actuant en cas d'agressió donant cobertura legal i sanitària i adoptar mesures contra els agressors.

 

COMUNICACIÓ D'ACCIDENT/INCIDENT DE TREBALL (CAT). Full que estarà a disposició de tots els treballadors, en tots els centres i servicis per a la notificació, registre i investigació dels accidents i incidents de treball per agressió.

 

GUIA DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT D'UNA AGRESSIÓ ALS TREBALLADORS DEL SECTOR SANITARI PÚBLIC. Fullet informatiu per a tots els treballadors, model desplegable, que conté consells generals davant d'una situació d'agressió, i mesures d'actuació després de patir una agressió.