Participació en la consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte normatiu
 
La participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes amb rang de Llei i reglament està regulada a l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
El tràmit de consulta pública prèvia a l'elaboració de projectes normatius té com a objecte demanar l'opinió de la ciutadania, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu.
 
Presentació d'al·legaciones a projectes normatius en trámit d'información pública
 
El tràmit d'informació pública té per objecte demanar al·legacions dels ciutadans, organitzacions i associacions, de conformitat amb el que preveu l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.