ORDENACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

  • Decret 47/2000, de 17 d'abril, del Govern Valencià, pel qual modifica en part el Decret 186/1996, de 18 d'octubre, del Govern Valencià, que aprova el Reglament sobre Estructura, Organització i Funcionament de l'Atenció Especialitzada de la Conselleria de Sanitat
  • Decret 191/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 97/1996, de 21 de maig, pel qual es varen adoptar mesures excepcionals per a eliminar les llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana
  • Ordre conjunta de 4 de juny de 1996, dels consellers d'Economia i Hisenda i de Sanitat i Consum, per la qual es desplega el Decret 97/1996, de 21 de maig, sobre mesures excepcionals per a eliminar les llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Generalitat Valenciana
  • Resolució d'1 de setembre de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d'atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l'atenció sanità- ria a l'alumnat amb problemes de salut crònica, en horari escolar, l'atenció a la urgència previsible i no previsible, així com l'administració de medicaments i l'existència de farmacioles en els centres escolars.