Al·legacions a Projectes

 

 

Consulta el Projecte d'Ordre

Projecte d'ORDRE XX12017 de xx de xxxxx de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica, per la qual es desplega el Decret 157/2014, de 3  d'octubre, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, creen i organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat.

 

Consulta el Projecte d'Ordre

Projecte d'Ordre XXX /2017, de ….. de …., de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les direccions generals amb competències en matèria de recursos econòmics i humans.

Consulta el Projecte d'Ordre

Projecte d'Ordre XXX /2017, de ….. de …., de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la intervenció arquitectònica en locals destinats a la prestació d'assistència sanitària per part d'aquesta conselleria, en municipis de la Comunitat Valenciana.

Consulta el Avantprojecte de Llei

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut  de la Comunitat Valenciana.

 

Consulta el projecte de Decret

Projecte de Decret X/2017, de xx de xxxx, del Consell, pel qual es regula el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors.