Al·legacions a Projectes

 

Consulta la proposta de Decret

Projecte de Decret xx/2017, de xx de xxxx, del Consell, de foment d'una alimentació saludable i sostenible en l'àmbit de les administracions públiques

 

 

Consulta la proposta de Decret

Projecte de Decret … /201, de …………, del Consell, pel qual es regulen els permisos d'aplicació al personal estatutari del servei de salut de la Comunitat Valenciana, així com a la resta del personal que gestiona la conselleria competent en matèria de sanitat, per a la participació en projectes de cooperació al desenvolupament o d'acció humanitària internacional.

 

Consulta la proposta de modificació

Proposta de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris de modificació del articles 48,49 i 64 i addició dels articles 50 bis i 51 bis i la disposició transitòria quarta de la llei 6/1998, de 22 de juny, d'ordenació farmacèutica de la comunitat valenciana.
 

 

Informe justificatiu de necessitat i oportunitat

Informe justificatiu de necessitat i oportunitat de la direcció general de farmàcia i productes sanitaris de modificació dels articles 48, 49 i 64, i addició dels articles 50 bis i 51 bis i la disposició transitòria quarta de la llei 6/1998, de 22 de juny, d'ordenació farmacèutica de la comunitat valenciana.