Informació

El fòrum dels Acords de Gestió 2020 romandrà obert des de les 9 hores del 12 de novembre fins a les 14.00 hores del 20 de novembre. FÒRUM TANCAT. 

 

Moltes gràcies per les seues aportacions.

 
Per què consultem?
 
La informació i consulta pública dels Acords de Gestió 2020 pretén ser un mecanisme de participació social que contribuïsca a incorporar les necessitats i demandes de la ciutadania a les estratègies polítiques. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública treballa per la transparència dels processos de presa de decisions, des de la base de la informació pública de les qüestions que afecten la ciutadania (població i professionals).
 
 
[Longitud màxima per missatge: 200 paraules]
 

Fòrum de discusió

« Ves enrere

Normas del foro

Vista combinada Visió plana Vista en arbre
Fils [ Anterior | Següent ]
Normas del foro
Resposta
12/11/19 12:38
Si desitja participar en el fòrum, és obligatori complir les següents regles.

L'incompliment de qualsevol dels punts següents pot portar a la desconnexió temporal o permanent de l'usuari/a, o eliminació o tancament del fil de discussió afectat.

Idioma: La documentació tècnica del fòrum està disponible en Valencià i Castellà. La traducció del contingut del fòrum, categories i missatges no és possible tècnicament.ja que, per a això, es necessitaria duplicar el fòrum.

1. Revisa la documentació

S'ha afegit documentació d'interés en l'inici del fòrum, tant en la part registrada com en la part pública. En ella pots trobar tot allò que s'ha relacionat amb els Acords de Gestió 2020 dels Departaments de Salut.

2. Escriu títols adequats i descriptius

És important escriure títols descriptius que expliquen breu i concisament de què tracta el missatge complet. No han d'estar en majúscula.

3. Escriu correctament

El missatge ha d'estar ben redactat. Usa correctament els signes de puntuació i evita, en la mesura que siga possible, faltes d'ortografia i gramàtica, no abuses del ressaltat (negreta i/o colors) , açò indica que estàs ficant pressa, així com escriure en majúscules, ja que indica que estàs cridant. Evita l'ús de les abreviatures típiques dels SMS o Whatsapp.

4. No reveles informació personal

No està permés divulgar dades privades teues i/o de tercers, com per exemple DNI, direccions d'email o físiques, llocs de treball, etc.

5. Sigues educat/da

Evita el llenguatge malsonant: No insultes ni faltes al respecte. En especial si utilitzes un malnom o marques els teus missatges com a anònims.

6. Publica els teus missatges en la secció correcta

El fòrum està dividit en categories generals i dins de cada una d'elles, al seu torn, en seccions (indicadors) . Pots opinar sobre qualsevol d'elles. També pots utilitzar el fil "Comentarios generales" per a opinar sobre la categoria.

7. Limitació de caràcters:

Recorda que només es poden escriure 200 paraules per missatge.

8. No inserisques publicitat

No s'admetrà publicitat de cap tipus.

9. No faces spam

No utilitzes el fòrum per a captar emails o intercanviar missatges aliens a la temàtica del fòrum. Qualsevol que utilitze el contingut del fòrum per a molestar els usuaris serà expulsat del fòrum.

____________________________________________________________________________________________________________


Si desea participar en el foro, es obligatorio cumplir las siguientes reglas.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos siguientes puede llevar a la desconexión temporal o permanente del usuario/a, o eliminación o cierre del hilo de discusión afectado.

Idioma: La documentación técnica del foro está disponible en Valenciano y Castellano. La traducción del contenido del foro, categorías y mensajes no es posible técnicamente.ya que, para ello, se necesitaría duplicar el foro.

1. Revisa la documentación

Se ha añadido documentación de interés en el inicio del foro, tanto en la parte registrada como en la parte pública. En ella puedes encontrar todo lo relacionado con los Acuerdos de Gestión 2020 de los Departamentos de Salud.

2. Escribe títulos adecuados y descriptivos

Es importante escribir títulos descriptivos que expliquen breve y concisamente de qué trata el mensaje completo. No deben estar en mayúscula.

3. Escribe correctamente

El mensaje debe estar bien redactado. Usa correctamente los signos de puntuación y evita, en la medida de lo posible, faltas de ortografía y gramática, no abuses del resaltado (negrita y/o colores), esto indica que estás metiendo prisa, así como escribir en mayúsculas, ya que indica que estás gritando. Evita el uso de las abreviaturas típicas de los SMS o Whatsapp.

4. No reveles información personal

No está permitido divulgar datos privados tuyos y/o de terceros, como por ejemplo DNI, direcciones de email o físicas, puestos de trabajo, etc.

5. Sé educado/a

Evita el lenguaje malsonante: No insultes ni faltes al respeto. En especial si utilizas un apodo o marcas tus mensajes como anónimos.

6. Publica tus mensajes en la sección correcta

El foro está dividido en categorías generales y dentro de cada una de ellas, a su vez, en secciones (indicadores). Puedes opinar acerca de cualquiera de ellas. También puedes utilizar el hilo "Comentarios generales" para opinar acerca de la categoría.

7. Limitación de caracteres:

Recuerda que sólo se pueden escribir 200 palabras por mensaje.

8. No insertes publicidad

No se admitirá publicidad de ningún tipo.

9. No hagas spam

No utilices el foro para captar emails o intercambiar mensajes ajenos a la temática del foro. Cualquiera que utilice el contenido del foro para molestar a los usuarios será expulsado del foro.