Fons FEDER

Fons FEDER

Fons FEDER

FONS ESTRUCTURALS DE LA UNIÓ EUROPEA

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per càpita el 90 % de la mitjana del PIB de la UE-27, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

 

FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL FEDER

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública emprén diverses actuacions emmarcades en el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, al fi d'aconseguir els següents objectius estratègics determinats en eixos prioritaris. 

 

EIXOS PRIORITARIS

  • EIX PRIORITARI 1: Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
  • EIX PRIORITARI 2: Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes.
  • EIX PRIORITARI 4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors.

PRIORITATS DEL FEDER

  • La millora de les infraestructures d'investigació i innovació (I+i) i de la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d'I+i, i el foment de centres de competència, en especial els d'interés europeu
  • Reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica.
  • Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges.

LLISTAT D´OPERACIONS

 

BONES PRACTIQUES

MESURES ANTIFRAU

 

COMUNICACIÓ D´INFORMACIÓ SOBRE FRAUS O IRREGULARITATS QUE AFECTEN A FONS EUROPEUS