Voluntats anticipades Voluntats anticipades

"El Document de Voluntats Anticipades és el document mitjançant el que una persona major d'edat o menor emancipada, amb capacitat legal suficient i lliurement, manifiesta les instruccions que sobre las actuacions mèdiques es deuen tenir en compte quan es trobe en una situació en la que les circunstancies que concorreguen no els permitisquen expresar lliurement la seua voluntat.

 

En la declaració de voluntats anticipades, la persona interesada podrà fer constar la decisió respecte a la donació dels seus órgans amb finalitat terapèutica, docent o d'investigació. En aquest cas, no es requerirá autorització per a l'extracció o l'utilització dels órgans donats.

 

El document es formalitzarà en escriptura pública davant notari o per escrit davant tres testimonis. En aquest últim cas, els testimonis seran persones majors d'edat, amb plena capacitat d'obrar, dels quals dos, com a mínimo, no tindrán amb el otorgante relació per raó de matrimoni, parella de fet, parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o relació patrimonial alguna. El Document de Voluntats Anticipades podrá ser inscrit en el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana.

 

Mentre la persona otorgant conserve la seua capacitat, segons el que es disposa en el artícle 1 del Decret 168/2004, la seua llibertat d'actuació i la posibilitat d'expresar la seua voluntat prevaleix sobre les instruccions contingudes en el Document de Voluntats Anticipades davant qualsevol actuació clínica.

 

Quan siga necessari, el metge responsable de l'asistència de la persona, conforme al disposat en el artícle 9 del Decret 168/2004, podrà consultar el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana obtenint, si existeix el Document de Voluntats Anticipades, una copia impresa del mateix que deurà incorporar-se a l'història clínica de la pacient o del pacient.

 

El Document de Voluntats Anticipades produirà plens efectes per sí mateix i deurà ser respectat per els serveis sanitaris i per quantes personas tinguen alguna relació amb l'autor del mateix.

 

En el cas de que en l'acompliment del Document de Voluntats Anticipades sorgira l'objeció de conciència d'algún facultatiu, l'entitat sanitària responsable de prestar l'asistència sanitaria posará els recursos suficients per a atendre la voluntat anticipada de la pacient o del paciente en los supostos admesos per el ordenament jurídic. No podran tenirse en compte voluntats anticipades que incorporen previsions contraries a l'ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica, o que no corresponguen exactament amb el supòsit de fet que el subjecte ha previst en el moment de emitirles. En estos casos, quedará constància razonada de ello en la història clínica de la pacient o del pacient."

 

Més informació consultar el Decret 168/2004.