Serveis de recepta electrònica Serveis de recepta electrònica

En l'àmbit de l'Agència Valenciana de Salut, entenem per dispensació electrònica avançada el procés pel qual un pacient que acudix a una oficina de farmàcia de la Comunitat Valenciana i presenta la targeta SIP rep tota o part de la medicació que li ha sigut prescrita electrònicament per un facultatiu autoritzat per l'Agència Valenciana de Salut i que el sistema Gaia conté registrada com a dispensable. Este procés comporta la transmissió des del sistema Gaia al COF i d'este a les oficines de farmàcia dels registres de prescripció pendents de dispensar al pacient. El procediment general serà:

  1. El pacient s'acredita en la farmàcia per mitjà de la targeta SIP i el codi secret del tractament o DNI.
  2. La farmàcia s'autentifica davant del COF i li transmet el codi SIP del pacient.
  3. El COF recupera del sistema Gaia les dades de les prescripcions pendents del pacient, la dispensació de les quals està autoritzada pel sistema i les transmet a l'oficina de farmàcia sol•licitant.
  4. El farmacèutic realitza la dispensació. El procés haurà d'incloure les mesures oportunes per a garantir que la dispensació s'ha produït de manera efectiva.
  5. La informació relativa a la dispensació es transmet al COF que emmagatzema les dades necessàries per a la facturació i transmet al sistema Gaia les dades de la dispensació realitzada.
  6. Cada col•legi de farmacèutics emetrà, amb la periodicitat establida, la factura corresponent obtinguda a partir de les dades de facturació emmagatzemades en el COF.