Sistema de Classificació de Pacients de la Comunitat Valenciana

El Sistema de Classificació de Pacients de la Comunitat Valenciana (SCP-cv) estratifica la població en funció de la seua càrrega de malaltia i risc clínic, utilitzant l'agrupador Clinical Risk Groups (CRG). És una ferramenta de segmentació poblacional en funció de la càrrega de morbiditat, en què cada individu és ubicat en un únic grup clínic de risc excloent, que relaciona les seues característiques històriques, clíniques, demogràfiques i assistencials.

 

Des de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, es treballa des de l'any 2008, en l'estratificació de pacients a través de la integració de la informació del sistema d'informació ambulatori (SIA-GAIA) i les dades de CMBD hospitalari, generant un Conjunt Mínim Bàsic de Dades d'Ús Poblacional (CMDUP).

 

Fonts d'informació: la informació per a l'estudi s'ha obtingut dels sistemes d'informació corporatius de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: Sistema d'Informació Poblacional (SIP), Sistema d'Informació Ambulatori (SIA), Conjunt Mínim Bàsic de Dades a l'alta hospitalària (CMBD) i del Catàleg de Recursos Corporatiu (CRC). A través del mòdul de GAIA de gestió de la prestació farmacèutica, s'arrepleguen les dades d'utilització de medicaments i de despesa farmacèutica ambulàtoria.

 

 

Variables utilitzades:

 • Dades sociodemogràfiques: edat, sexe, data d'alta en SIP, data de baixa en SIP, motiu de baixa en SIP, data de defunció, centre de salut, zona de salut, centre salut, categoria metge assignat, departament de salut, règim de farmàcia.
 • Dades d'utilització del sistema sanitari: nombre de contactes en atenció primària (AP), servei que presta l'atenció en AP, nombre de contactes en urgències, servei d'urgències que presta l'atenció, nombre d'ingressos hospitalaris, data d'ingrés hospitalari, data d'alta hospitalària, tipus d'ingrés i servei hospitalari que presta l'atenció hospitalària.
 • Dades morbiditat: diagnòstic principal d'ingrés, diagnòstics secundaris hospitalaris, diagnòstics en atenció ambulatòria, procediments hospitalaris, procediments ambulatoris, utilitzant la CLASSIFICACIÓ INTERNACIONAL DE MALALTIES. 9 a REVISIÓ.
 • Dades utilització de medicaments: nombre de tractaments ambulatoris vigents, codis ATC, nombre de Problemes Relacionats amb els Medicaments (PRM) ambulatoris per pacient (al·lèrgies, interaccions, contraindicacions, posologia, esdeveniments adversos (AA), duplicitats).
 • Dades de despesa farmacèutica: import per pacient de farmàcia ambulatòria, import per pacient de farmàcia hospitalària.
 • Mortalitat: la font d'informació utilitzada, ha sigut el SIP.

 

El SCP-cv a través dels CRG classifica tota la població valenciana en 1076 grups de pacients distints en funció de la càrrega de malaltia, que de forma més agregada, representen 9 estats de salut i 6 estats de gravetat màxim, per a cada estat de salut en funció de l'edat, sexe, tipus de diagnòstic o procediment i on i quan té lloc l'assistència sanitària.

 • Estat 9. Necessitats sanitàries elevades. Condicions que suposen dependència de tecnologia mèdica per a tota la vida i/o influeixen considerablement en l'estil de vida del pacient.
 • Estat 8: Malalties malignes dominants i metastàtiques. Pacients amb, almenys, una malaltia maligna que condiciona significativament l'atenció mèdica requerida o una malaltia menys significativa.
 • Estat 7: Malaltia crònica dominant en tres o més sistemes orgànics. Combinació de tres o més patologies cròniques dominants.
 • Estat 6. Malaltia crònica important en múltiples sistemes orgànics. Combinació de dos o més patologies cròniques dominants, cròniques moderades o cròniques menors. Almenys una de les patologies ha de ser crònica dominant o crònica moderada.
 • Estat 5. Malaltia crònica dominant o moderada única. Pacients amb una malaltia crònica que és considerada seriosa i que, ben sovint, contribueix significativament a un progressiu deteriorament de la salut i a la necessitat de cures mèdiques
 • Estat 4. Malaltia crònica lleu en múltiples sistemes orgànics. Combinació de dos o més patologies cròniques considerades "menors".
 • Estat 3. Malaltia crònica lleu única: Són malalties que poden ser controlades al llarg de la vida del pacients amb poques complicacions, encara que poden ser serioses en els seus estadis més avançats o precursores d'altres malalties cròniques
 • Estat 2. Historial amb malaltia aguda d'importància. Malalties agudes greus que poden ser precursores de malalties cròniques i provocar seqüeles significatives
 • Estat 1. Sans. Tots aquells pacients que no són classificats en cap dels estats de salut anteriors. S'hi inclouen aquells pacients classificats amb símptomes i signes menors. No té nivells de gravetat associats.

 

Distribució de la població valenciana per estat de salut i gravetat al desembre de 2014

 

Tabla_ACRG3_CV_201412_valenciano

 

 

 

 

Piràmide poblacional per sexe i estats de salut al desembre de 2014

 

Piràmide poblacional per sexe i estats de salut al desembre de 2014