Publicacions periòdiques

La conselleria de Sanitat ha posat en marxa les estratègies per a l'abordatge de l'ús racional del medicament que es basen en tres pilars: el suport interactiu (a través de la Guia Farmacoterapèutica Interactiva), formatiu (a través de les iniciatives de l'EVES i de la Direcció General de Farmàcia) i editorial.

 

Quant al suport editorial, la conselleria el desenvolupa a través de Publicacions Periòdiques de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, que consistix en la formació i la informació especialitzada per mitjà de la reactivació de línies editorials i l'impuls de noves publicacions periòdiques.

 
Información Farmacoterapéutica    Farmacovigilancia    Avaluació de novetats terapèutiques
Prestación Farmacéutica y Ortoprotésica    Ordenación y Control de Productos Farmacéuticos    Estudios Clínicos y Observacionales de Productos Farmacéuticos    Observatorios Terapéuticos