Avaluació de novetats terapèutiques

La necessitat d´actualitzar els coneixements sobre els nous medicaments, junt amb l´escassa disponibilitat de temps per a la seua avaluació, requereixen disposar de fonts que proporcionen informació objectiva i independent sobre els medicaments mitjançant avaluacions basades en l´evidència científica i realitzades amb una metodologia sistemàtica, rigorosa i transparent.

El Comité Assessor en Avaluació de Novetats Terapèutiques (CAANT) de la Conselleria de Sanitat té com a objectiu analitzar l´aportació terapèutica que comporta la comercialització de medicaments nous en relació amb les alternatives disponibles, per tal de proporcionar als professionals sanitaris recomanacions específiques.

Els paràmetres en què es basa l´avaluació del nou medicament per tal d´establir l´aportació terapèutica són eficàcia, seguretat, pauta i cost, que es combinen d´acord amb un algoritme que permet assignar la qualificació final al nou medicament que consta de 5 categories.
 

?

0. No valorable: informació insuficient. La bibliografia disponible sobre la novetat és insuficient, poc concloent o no es disposa d´assajos clínics de qualitat davant de comparadors adequats, la qual cosa no en permet aclarir el grau d´aportació terapèutica.

1. No comporta un avanç terapèutic clínicament rellevant. La novetat no aporta avantatges davant d´altres medicaments ja disponibles en la indicació per a la qual han sigut autoritzats.

*

2. Aporta alguna cosa en situacions concretes. La novetat pot ser d´utilitat en alguna situació clínica o en un grup determinat de pacients.

**

3. Millora terapèutica modesta. La novetat aporta avantages relacionats amb la comoditat posològica o el cost del tractament.

***

4. Millora terapèutica important. La novetat representa un avantatge clar en termes d´eficàcia o seguretat davant de les alternatives terapèutiques disponibles per a la mateixa indicació o condició clínica.

 

El CAENT disposa d´un protocol normalitzat de treball regulat per la següent normativa:

Enllaç a les avaluacions realitzades