Normativa i instruccions

Tornar

Any 2009

Novembre

Autonòmic Estatal

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2009 del Director Gerent de l'Agència Valenciana de Salut pel qual s'inclouen determinats medicaments en la dispensació  hospitalària.

Categoria: Resolució, Director Gerent
Paraules clau: Dispensació  hospitalària.

Reial Decret 1616/2009, de 26 d'octubre, que regula els productes sanitaris implantables actius. (BOE núm. 268 de data 6.11.2009)
Categoria: Reial Decret
Paraules clau: Productes Sanitaris implantables actius
  Reial Decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris. (BOE núm. 268 de data 6.11.2009)
Categoria: Reial Decret
Paraules clau: Productes Sanitaris

 Agost

Autonòmic Estatal

Instruccions del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut en relació amb el desenrotllament del Reial Decret 1015/2009, de 19 de juny, pel qual es regula la disponibilitat de medicaments en situacions especials (Data 7 d'agost de 2009).
Categoria: instruccions del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris de l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: medicaments situacions especials, ús compassiu, condicions diferents de les autoritzades, medicaments no autoritzats

 

 


Juliol

Autonòmic Estatal

RESOLUCIÓ de 16 de juliol 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el model de contracte que ha de subscriure's entre la gerència d'un centre sanitari, el promotor i els investigadors, per a la realització d'un assaig clínic o estudis postautorització observacionals de medicaments i productes sanitaris en les organitzacions de servicis sanitaris de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6068 de data 30.07.2009).
Categoria: Resolució
Paraules clau: assajos clínics, estudis postautorització, CEIC, CAEPO, EPAS

Reial Decret 1015/2009, de 19 de juny, pel qual es regula la disponibilitat de medicaments en situacions especials (BOE núm. 174 de data 20 de juliol de 2009).
Taula comparativa de les novetats del Reial Decret d'accés a medicaments en situacions especials.
Categoria: Reial Decret
Paraules clau: medicaments situacions especials, ús compassiu, condicions diferents de les autoritzades, medicaments no autoritzats, taula comparativa
RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2009, de la Conselleria de Sanitat, de regulació dels procediments, documentació i terminis a observar en la presentació i modificacions en processos relacionats amb els assajos clínics i estudis postautorització observacionals de medicaments i productes sanitaris a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6068 de data 30.07.2009).
Categoria: Resolució
Paraules clau: assajos clínics, estudis postautorització, CEIC, CAEPO, EPAS
 
CORRECCIÓ d'errors del Decret 73/2009, de 5 de juny, del Consell, pel qual es regula la gestió d'assajos clínics i estudis postautorització observacionals amb medicaments i productes sanitaris (DOCV núm. 6068 de data 30.07.2009).
Categoria: correcció d'errors
Paraules clau: assajos clínics, estudis postautorització, CEIC, CAEPO, EPAS
 

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2009, de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual s'establix el procediment de subministrament i control de medicaments d'ús hospitalari i envasos clínics d'ús humà en les clíniques i hospitals veterinaris. (DOCV núm. 6063 de data 23.07.2009).

Categoria: Resolució
Paraules clau: subministrament, medicaments d'ús hospitalari, envasos clínics, clínica veterinària, hospital veterinari

 

 
Febrer

Autonòmic Estatal

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2009, del conseller de Sanitat, sobre implantació del programa de recepta informàtica i/o electrònica d'estupefaents en l'àmbit de l'assistència sanitària pública de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5953 de data 12.02.2009)
Categoria: Resolució del conseller de Sanitat
Paraules clau: recepta informàtica i/o electrònica, estupefaents, gaia, bases dades