Normativa i instruccions

Tornar

Any 2012

Desembre

Autonòmic Estatal
Nou model de recepta mèdica en suport paper per a edició informatitzada (Abucasis-MPRE), en el marc de l'Agència Valenciana de Salut (nota del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, de data 07.12.2012) .
Categoria: Nota del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, de data 07.12.2012
Paraules clau: Recepta grisa, recepta sense color, Reial Decret 1718/2012, Reial Decret Llei 16/2012, recepta mèdica, recepta paper, recepta informatitzada.
Reial Decret 1675/2012, de 14 de desembre, pel qual es regulen les receptes oficials i els requisits especials de prescripció i dispensació d'estupefaents per a ús humà i veterinari(BOE núm. 313 fecha 29/12/2012)
Categoria: Reial Decret
Paraules clau:receptes estupefaents, receptes oficials, prescripció estupefaents, dispensació estupefaents, ús humà, ús veterinari

 


Novembre

Autonòmic Estatal
 

Reial Decret 1506/2012, de 2 de novembre, pel qual es regula la cartera comuna suplementària de prestació ortoprotètica del Sistema Nacional de Salut i es fixen les bases per a l'establiment dels imports màxims de finançament en prestació ortoprotètica (BOE núm. 265 de data 03.11.2012).

Categoria: Reial decret

Paraules clau: prestació ortoprotètica, finançament, productes ortoprotètics, aportació, cartera suplementària.

  Orde SSI/2366/2012, de 30 d'octubre, per la qual s'establix el factor comú de facturació de la prestació amb productes dietètics (BOE núm. 265, de data 03/11/2012).
Categoria: Ordre SSI.
Paraules clau: prestació productes dietètics, factor comú facturació.

 Setembre

Autonòmic Estatal
Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, després dels aclariments del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, a la llista de medicaments exclosos de la prestació farmacèutica en el SNS, per Resolució de 2 d'agost de 2012, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut, en concret dels medicaments inclosos en els subgrups terapèutics R05CB-mucolítics i S01XA-altres oftalmològics (nota informativa de data 21.09.2012)
Categoria: Nota informativa de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: medicaments exclosos, Resolució de 2 d'agost de 2012, Cartera Bàsica Servicis Sistema Nacional Salut, R05CB-mucolítics, S01XA-altres oftalmològics
Resolució de 17 de setembre de 2012, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es corregixen errors en la de 2 d'agost de 2012, per la qual s'actualitza la llista de medicaments que queden exclosos de la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut (BOE núm. 231, de data 25.09.2012)
Categoria: Resolució
Paraules clau: Medicaments exclosos, actualització llista medicaments exclosos, prestació farmacèutica, Cartera Bàsica Servicis SNS
Conveni per al subministrament de tires reactives per a la determinació de glucèmia en l'àmbit dels prestacions de l'Agència Valenciana de Salut (Conveni de data 11.06.2012)
Categoria: Conveni
Paraules clau: tires determinació glucèmia
 
Resolució de la secretaria autonòmica per a l'Agència Valenciana de Salut sobre prescripció i visat d'inspecció sanitària previ a la dispensació en oficina de farmàcia de rivaroxaban, apixaban i dronedarona, i modificacions de la Resolució, de 21 de desembre de 2011, sobre dabigatran etexilat (Resolució de data 26.09.2012)
Categoria: Resolució de la Secretaria Autonòmica per a l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: visat inspecció sanitària, prescripció, dispensació oficina farmàcia, rivaroxaban, apixaban, dronedarona, Resolució de 21 de desembre de 2011, dabigatran etexilat
Instruccions, rebut o tiquet dispensació dels pacients en l'oficina de farmàcia
Categoria: Instruccions.
Paraules clau: Instruccions, rebut, tiquet de dispensació, captura SIP, targetes sanitàries.
 
Instruccions complementàries a la Resolució de la Secretaria Autonòmica per a l'AVS, de 27 d'agost de 2012, per a l'aplicació de la llista de medicaments exclosos de la prestació farmacèutica en el SNS.
Annex A
Annex B
Categoria: Instruccions complementàries
Paraules clau: Instruccions complementàries, AVS, medicaments exclosos.
 

Resolució de la Secretària Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut, de declaració com a MAISE dels medicaments biològics d'ús en reumatologia i establiment de directrius i criteris clínics d'utilització (Resolució 20/06/2012) VERSIÓ 1 (DEROGADA).

Apèndix IV. Sol·licitud de tractament.

Apèndix V. Model de consentiment del pacient.

Apèndix VI. Model de consentiment del representant.

Categoria: Resolució de la Secretaria Autonòmica de
l'Agencia Valenciana de Salut
Paraules clau: medicaments alt impacte sanitari i/o econòmic,  MAISE
 

Resolució de la Secretària Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut de declaració com MAISE de Telaprevir i Boceprevir i establiment de directrius i criteris clínics d'utilització en pacients amb hepatitis crònica C (Resolució de data 10.09.2012)

Versió 2 DEROGADA

Apèndix IV: Sol·licitud de tractament de Telaprevir i Boceprevir

Apèndix V: Model de consentiment del pacient

Apèndix VI: Model de consentiment del representan

Apèndix VII: quadre executiu de seguiment de Telaprevir i Boceprevir

Categoria: Resolució de la Secretaria Autonòmica de  Agencia Valenciana de Salut
Paraules clau: medicaments alt impacte sanitari i/o econòmic, MAISE

 

Resolució del secretari autonòmic de l'Agència Valenciana de Salut de declaració com a MAISE dels fàrmacs antiretrovirals i establiment de directrius i criteris clínics per a la seua utilització. Resolució de data 12-09-2012 Versió 1 DEROGADA

Apèndix IV. Sol·licitud de tractament amb fàrmacs antiretrovirals.

Apèndix V. Model de consentiment del pacient.

Apèndix VI. Model de consentiment del representant.

Categoria: Resolució de la Secretaria Autonòmica de  Agencia Valenciana de Salut
Paraules clau: medicaments alt impacte sanitari i/o econòmic, MAISE

 

 


Agost

Autonòmic Estatal
Aclariment de dubtes sorgits en la dispensació de medicaments en el marc del que estableix el Reial Decret LLei 16/2012
Categoria: Aclariment de dubtes RD-Llei 16/2012
Paraules clau: aclariment, dubtes, RD-Llei 16/2012
Resolució de 2 d'agost de 2012, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual s'actualitza la llista de medicaments que queden exclosos de la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut (BOE núm. 197, de data 17.08.2012)
Categoria: Resolució
Paraules clau: Cartera Bàsica, medicaments exclosos prestació farmacèutica
Resolució de la Secretaria Autonòmica per a l'Agència Valenciana de Salut, de 27 d'agost de 2012, per a l'aplicació de la llista de medicaments exclosos de la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut.
Categoria: Resolució
Paraules clau: Resolució, medicaments, exclosos, prestació farmacèutica

Instruccions per a la incorporació i aplicació del nou tipus d'Impost sobre el Valor Afegit al preu dels productes sanitaris
Categoria: Instruccions
Paraules clau: Instruccions, impost, IVA, aplicació, productes sanitaris

 

Reial Decret 1192/2012, de 3 d'agost, pel qual es regula la condició d'assegurat i de beneficiari als efectes de l'assistència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut. (BOE num. 186 de data 04.08.2012).

Categoria: Reial decret

Paraules clau: assegurat, assistència sanitària, beneficiari.

 Juny

Autonòmic Estatal
Instruccions de la Directora Gerent de l'Agència Valenciana de Salut, en relació amb la utilització de pròtesi valvulars aòrtiques per via transfemoral o transapical (Instruccions de data 28.06.2012)
Categoria: Instrucciones de la Directora Gerente de la Agencia Valenciana de Salud
Paraules clau: prótesis valulares aórticas, via transfemoral, transapical
Resolució de 31 de maig de 2012, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Servicis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual s'actualitza la quantia màxima corresponent als medicaments pertanyents als grups ATC d'aportació reduïda (BOE núm. 139, de data 09.06.2012)
Categoria: Resolució
Paraules clau: aportació reduïda, Cartera Bàsica Servicis SNS i Farmàcia, grups ATC, quantia màxima
Actualització de la Resolució del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris, de 31 de maig de 2012, sobre instruccions per a l'aplicació del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions, en matèria de prestació farmacèutica (actualització de data 29.06.2012)
Categoria: Actualització de la Resolució del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: aportació recepta, prestació farmacèutica, RAF, TSI, actiu, pensionista, límit, màxim
 

Resolució del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris sobre instruccions per a l'aplicació del Reial Decret-Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions, en matèria de prestació farmacèutica (Resolució de data 05.06.2012)
Categoria: Resolución del Director General de Farmacia y Productos Sanitarios
Paraules clau: mesures urgents, sostenibilitat SNS, prestacions, prestació farmacèutica

 

 


Maig

Autonòmic Estatal
Modificació de la Circular 2/2011. Procediment per a la tramitació de sol·licituds de tractament amb interferó beta, acetat de glatiramer, natalizumab i fingolimod (Circular de data 14.05.2012)
Categoria: Circular de la directora gerent de l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: Esclerosi múltiple, interferó beta, acetat de glatiramer, natalizumab, fingolimod
Correcció d'errors del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions (BOE núm. 116, de data 15.05.2012)
Categoria: Correcció errors Reial Decret Llei
Paraules clau: mesures urgents, sostenibilitat SNS, prestacions, Reial Decret Llei 16/2012
Resolució de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris sobre accés al sistema d'informació ambulatori de l'Agència Valenciana de Salut del personal sanitari dels servicis de prevenció amb vigilància i control de la salut dels treballadors/ores (Resolució de data 31.05.2012)
Categoria: Resolució de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: accés sistema informació ambulatori, servicis de prevenció, vigilància i control, salut dels treballadors/ores
Resolució de 17 de maig de 2012, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions (BOE núm. 125, de data 25.05.2012)
Categoria: Resolució
Paraules clau: mesures urgents, sostenibilitat SNS, prestacions
Decret 74/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es regula el funcionament dels depòsits de medicaments en establiments veterinaris (DOCV núm. 6779, de data 22.05.2012)
Categoria: Decret
Paraules clau: depòsits medicaments establiments veterinaris
 

 


Abril

Autonòmic Estatal
Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut de declaració com a MAISE dels factors de creixement de granulets clàssics (Filgrastim i Lenograstim) i pegilats (Pegfilgrastim) i establiment de directrius i criteris clínics de la seua utilització en la disminució de la incidència de neutropènia febril en pacients amb quimioteràpia per tumors sòlids o hematològics (Resolució de data 26.04.2012)
Categoria: Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: MAISE, Filgrastim, Lenograstim, Pegfilgrastim, neutropènia febril, quimioteràpia, tumors sòlids, tumors hematològics, creixement granulets clàssics, creixement granulets pegilats, PAISE
Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions (BOE núm. 98 de data 24.04.2012)
Categoria: Reial Decret Llei
Paraules clau: mesures urgents, sostenibilitat SNS, prestacions
Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut de declaració com a MAISE de Telaprevir i Boceprevir i establiment de directrius i criteris clínics d'utilització en pacients amb hepatitis crònica C (Resolució de data 03.04.2012)
Categoria: Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: MAISE, Telaprevir, Boceprevir, hepatitis crònica C
 

 


Març


Autonòmic Estatal

Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut de regulació del programa de medicaments d'alt impacte sanitari i/o econòmic (PAISE) (Resolució de data 13.03.2012)
Categoria: Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agencia Valenciana de Salut
Paraules clau: medicaments alt impacte sanitari i/o econòmic, PAISE, CEMAISE, MAISE, SAISE

Nota de la Subdirecció General de Qualitat de Medicaments i Productes Sanitaris del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat sobre el pas de medicaments a dispensació en els serveis de farmàcia dels hospitals. Nota de data 09.03.2012)
Categoria: Nota de la Subdirecció General de Qualitat de Medicaments i Productes Sanitaris del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Paraules clau: dispensació hospitalària, servei farmàcia hospitalaria
Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agencia Valenciana de Salut de declaració como MAISE del medicament Eculizumab i establiment de directrius i criteris clínics de utilizació en hemoglobinuria paroxística nocturna i síndrome hemolític urémic atípic. (Resolució de data 13.03.2012)
Categoría: Resolución de la Secretaria Autonómica de la Agencia Valenciana de Salud
Palabras clave: Eculizumab, MAISE, hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome hemolítico urémico atípico
 
Instruccions de la directora gerent de l'Agència Valenciana de Salut, en relació amb el registre dels implants a través del Programa HERA. (Nota de data 07.03.2012)
Categoria: Instruccions de la directora gerent de l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: HERA, registre implants quirúrgics
 

 


Febrer

Autonòmic Estatal
Instruccions de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut, en relació amb l'utilització de desfibriladors automàtics implantables (DAIs) i marcapassos amb teràpia de resincronització cardíaca (TRC) (Instruccions de data 28.02.2012)
Categoría: Instruccions de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: desfibriladors automàtics implantables, DAIs, marcapassos, teràpia resincronització cardíaca, TRC, Comité Assessor Implants
 
RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2012, de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut, per la que es modifica la Resolució de 15 d'octubre de 2009, del secretari autonòmic de Sanitat, per la que s'estableix el procedimient de sol·licitud, tractament i cessió de dades de caràcter sanitari del sistema d'informació de l'assistència ambulatòria de l'Agència Valenciana de Salut de Abucasis (SIA - Gaia)(DOCV núm. 6719 de data 22.02.2012)
Categoria: Resolució
Paraules clau: Prosiga, sol·licitud, tractament, cessió, dades caràcter sanitari, SIA, GAIA
 
Nota de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris sobre accés al Sistema de Informació Ambulatori de l'Agència Valenciana de Salut per centres sociosanitaris (Nota de data 17.02.2012)
Categoria: Nota de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: centros sociosanitarios, acceso SIA, talonarios oficiales, recetas médicas, tarjeta criptográfica.
 
Instruccions de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris amb relació al visat del medicament RESOLOR®. (Instruccions de data 15.02.2012)
Categoria: Instruccions de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: visat, Resolor®, Prucaloprida, restrenyiment crònic. .
 
Instruccions de la Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris per a realitzar la prescripció de fàrmacs que superen el preu menor establert mitjançant les lleres habilitades a través del Módul de Prescripció en casos de NECESITAT TERAPÈUTICA. (Instruccions de data 15.02.2012)
Categoria: Instruccions de la Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: necesitat terapèutica, preu menor, sustitucions, receptes gaia modificades
 
Nota sobre indicacions XARELTO. (Nota de data 15.02.2012)
Categoria: Nota de la Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: visat, XARELTO, Rivaroxaban, ús racional
 
Nota informativa del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris en rel·lació amb la impresió de talonaris de receptes mèdiques per a la prescripció de exopròtesis des del Gestor de la Prestació Ortoprotèsica (HERA)(Nota informativa de data 10.02.2012)
Categoria: Nota informativa
Paraules clau: exoprótesis, impresió talonaris, receptes mèdiques, Prestació Ortoprotèsica, Hera.
 

 


Gener

Autonòmic Estatal
Resolució de la Secretaria Autonòmica per a l'Agència Valenciana de Salut sobre accés al sistema d'informació ambulatori de l'Agència Valenciana de Salut per Centres Sociosanitaris (Resolución de fecha 31.01.2012)
Categora: Resolució de la Secretaria Autonòmica per a l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: centres sociosanitaris, accés sistema informació ambulatori, Decreto 94/2010
 
Escrit de la Direcció General de Farmacia i Productes Sanitaris de aplicació de la Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut, de 23 de gener de 2012, sobre actualització dels requisits d'utilizació de la Recepta Mèdica Oficial de la Conselleria de Sanitat per als medicaments amb financiació restringida establerta en el Reial Decret 1663/98, de 24 de juliol. (Escrit de data 31.01.2012)
Categoria: Escrit de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris
Paraules clau: Indicació terapèutica financiada, ITF, recepta Mèdica Oficial, financiació restringida, Reial Decret 1663/98, fons de la Seguretat Social, fons estatals, Resolució de 23 de gener de 2012.
 
Decret 17/2012, de 20 de gener, del Consell, per el que se modifica el Decret 73/2009, de 5 de juny, del Consell regulador de la gestió d'assaig clínics i estudis postautorització observacionals amb medicaments i productes sanitaris (DOCV núm. 6700 de data 26.01.2012)
Categoría: Decret
Paraules clau: assaigs clínics, estudis postautorització, CEIC, CAEPO, EPAS, CAEPRO, PECME, CAEC
 
Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agencia Valenciana de Salut, de 23 de gener de 2012, sobre actualització dels requisits d'utilització de la recepta Mèdica Oficial de la Conselleria de Sanitat per als medicaments amb financiació restringida establerta en el Reial Decret 1663/98, de 24 de juliol, per el que s'amplía la relació de medicaments que s'esclouen de la financiació amb càrrec a fons de la Seguretat Social o a fons estatals afectes a la sanitat(Resolució de data 24.01.2012)
Categoria: Resolució de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut.
Paraules clau: Indicació terapèutica financiada, ITF, recepta Mèdica Oficial, financiació restringida, Reial Decreto 1663/98, fonds de la Seguretat Social, fons estatals.
 
Nota de la Directora Gerent de l'Agència Valenciana de Salut sobre modificació de l'Anexe: Estructura de ls fitxers i procedimient d'extracció, entrega i tractament de l'informació (Nota de data 23.01.2012)
Categoria: Nota de la Directora Gerent de l'Agencia Valenciana de Salud
Paraules clau: SCP-CV, estructura fitxers, extracció informació, entrega informació, sistemes informátics
 

Instruccions de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut, en relació amb la financiació de pròtesis mamàries (Instruccions de data 20.01.2012)

Categoria: Instruccions de la Secretaria Autonòmica de l'Agència Valenciana de Salut
Paraules clau: pròtesis mamàries P.I.P, Poly Implants, financiació pròtesis mamàries

 
Instrucció de la Direcció General de Farmàcia y Productes Sanitaris en relació al programa REFAR-AR IV Gestor MI: adecuació dels tractaments de Teriparatida i Hormona Paratiroidea (PTH) (Instruccions del Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris de data 09.01.2012)
Categoria: Instruccions del Director General de Farmacia i Productes Sanitaris
Paraules clau: programa Refar-AR IV, Gestor MI, Teriparatida, Hormona Paratiroidea, PTH