GAIA:Gestor de la Prestació Farmacèutica

Gaia és el gestor integral de la prestació farmacèutica de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana i es configura com una ferramenta destinada a l'assistència dels professionals sanitaris en les labors clinicogestores en matèria farmacoterapèutica, amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial percebuda i sentida pels ciutadans valencians.

 

a. Antecedents

La incorporació a la pràctica clínica dels mitjans ofimàtics és cada dia una necessitat més demandada. Les noves tecnologies, per mitjà de comunicacions en línia i incorporació de mitjans de diagnòstic i informatius que fan possible la telemedicina, no poden ser aliens a tots els processos que configuren la prestació farmacèutica, que s'incorporen en l'exercici diari dels professionals sanitaris1.

El procés de millora continuada com a garantia d'una òptima qualitat assistencial és una constant preocupació de l'Administració sanitària. L'exercici clínic dels professionals sanitaris abasta cada dia nivells més alts de coneixements cientificotècnics. És, per tant, necessari impulsar les ferramentes que donen suport al professional aportant-li informació a fi de potenciar la seua responsabilitat en la selecció del tractament que instaura el facultatiu. També és important que participen activament el professional i el pacient en l'ús racional dels recursos disponibles1.

La Conselleria de Sanitat, a través del sistema d'informació farmacèutica Gaia, posa a disposició dels diferents agents que intervenen en el cicle de prescripció i dispensació una ferramenta auxiliar que facilita informació per a realitzar cada tasca professional amb el màxim d'eficiència, incidint en les àrees que d'una manera o d'una altra constituïxen el tot de la prestació farmacèutica. Amb estos objectius, Gaia permet abordar de forma integral la prestació farmacèutica.

El sistema Gaia està format per dos àrees d'utilitat diferent, però dependents entre si, que són:

- Àrea de gestió interna, en què es localitzen els diferents mòduls que permetran la gestió farmacèutica, a més de poder realitzar una explotació eficient de la informació.

- Àrea de MPRE o prescripció assistida, que servix de ferramenta auxiliar a la prescripció mèdica.

 

b. Components del sistema Gaia

i. Servicis d'integració

El sistema Gaia, disposa d'un conjunt de servicis que permetran la integració amb aplicacions pròpies i alienes de la Conselleria de Sanitat, a través d'una xarxa d'agents especialitzats que atenen demandes i donacions d'informació2. Estos agents estan constituïts per components de programari que faciliten la integració de qualsevol sistema automàtic de prescripció o dispensació. Així doncs, Gaia està integrat amb els sistemes corporatius de la conselleria com ara el SIP (Sistema d'Informació Poblacional), el CRC (Catàleg de Recursos Corporatius), el SIV (Sistema d'Informació Vacunal) i Abulcassis (història clínica electrònica).

ii. Gaia: mòduls de gestió

En esta àrea s'aglutinen tots els mòduls orientats a la realització de tasques de gestió de la prestació farmacèutica. Són servicis que permeten administrar els procediments de gestió farmacèutics a més d'efectuar l'explotació de la informació de forma eficient.

Els mòduls implicats són els següents:

1. Conciliació de la facturació: mòdul que permet efectuar el control de qualitat de la facturació de les receptes oficials que són dispensades en les diferents oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana.

2. Conciliació del nomenclàtor: mòdul dirigit a la integració i tractament de les bases de dades oficials de productes farmacèutics (medicaments, efectes i accessoris, dietes...) que el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat publica mensualment, enriquint-les amb atributs com la DDD, etc., entre altres variables.

3. Repositori de medicaments: és la base de dades on residix tota la informació administrativa i funcional referent a productes farmacèutics, així com la base de dades d'interaccions farmacològiques, al·lèrgies, guies i protocols farmacoterapèutics, on es definixen regles per a evitar la duplicitat terapèutica, correlació, diagnòstic, tractament, guies i protocols farmacoterapèutics, etc.

4. Gestió de la prestació farmacèutica: ferramenta que permet l'explotació de la informació provinent de les accions de prescripció / dispensació / dispensació electrònica de medicaments i les accions inherents a la gestió de visats.

5. Gestió de talonaris de receptes mèdiques oficials: mòdul en què es registren totes les actuacions en esta matèria, des de la petició de talonaris i segells mèdics, inventaris, així com conéixer des del mateix moment de l'entrega d'un talonari la identificació del lloc assistencial del facultatiu a qui se li ha entregat.

6. Gestió de visats per part dels servicis d'inspecció mèdica: ferramenta amb què s'efectuen les operacions administratives inherents al visat d'inspecció sanitària així com les corresponents al visat electrònic.

7. Gestió d'alertes medicamentoses i situació comercial de productes farmacèutics: permet efectuar el registre de les alertes de qualitat i seguretat comunicades per l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris així com portar un control de la situació comercial dels productes farmacèutics.

 

iii. Gaia: mòdul de prescripció assistida

Mòdul a través del qual els centres prescriptors de la Conselleria de Sanitat notifiquen a la base de dades centrals les prescripcions realitzades. Este mòdul té com a objectiu principal proporcionar una interfície amigable i al mateix temps proporcionar al facultatiu una sèrie de mecanismes de control i ajuda sobre la prescripció. A més, destaca el valor afegit de la desburocratització de les consultes mèdiques, amb els avantatges que comporta per al pacient i per al professional sanitari. El mòdul de prescripció assistida, MPRE, està integrat en la història clínica electrònica (Abulcassis).

 

 

c. Bibliografia

 

1. Trillo JL i al. Sistemes d'informació sanitària de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana. Gaia: gestor de la prestació farmacèutica. FAP 2003 octubre ;1 : 14-24.

2. Direcció General per a la Prestació Farmacèutica. Gaia: gestor integral de prestació farmacèutica. Butlletí farmacoterapèutic valencià 2002 juliol; 1: 51-54