(REFAR) Programa de revisió i seguiment de la farmacoteràpia (REFAR) Programa de revisió i seguiment de la farmacoteràpia

El programa REFAR és un instrument de la Conselleria de Sanitat per a establir programes i protocols específics per a avaluar l'assistència farmacèutica als pacients, especialment crònics i polimedicats. Estos inclouran la revisió periòdica dels tractaments d'estos pacients, com les actuacions específiques per a garantir la seguretat, l'efectivitat i l'eficiència d'estos.

 

Les persones majors són un grup heterogeni de pacients en què sovint coexistixen múltiples malalties per a les quals es prescriu un elevat nombre de medicaments que augmenta la possibilitat d'aparició d'efectes adversos d'estos, així com un major risc com a conseqüència dels canvis fisiològics de l'envelliment, la variabilitat farmacocinètica i farmacodinàmica dels medicaments, la influència de les malalties, els problemes funcionals i els aspectes socials.

 

En el marc del Sistema Nacional de Salut, els programes de revisió de la utilització de medicaments promouen actuacions dirigides a millorar la qualitat assistencial per a pacients crònics i polimedicats i l'eficiència en l'ús dels recursos a l'efecte de millorar:

 • El compliment terapèutic
 • El coneixement dels pacients respecte a l'ús i indicacions dels medicaments
 • La detecció de problemes derivats de l'ús de medicaments

 

En el marc anterior, el programa de revisió i seguiment de la farmacoteràpia en la Conselleria de Sanitat (REFAR) facilita el compliment de l'article 16 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut.

 L'habilitació jurídica per al desenrotllament del programa REFAR està disponible en els articles 14 i 16 del Decret 94/2010, de 4 de juny, del Consell, pel qual es regulen les activitats d'ordenació, control i assistència farmacèutica en els centres sociosanitaris i en l'atenció domiciliària, així com els articles 4 i 8 del Decret 118/2010, de 27 d'agost, del Consell, pel qual s'ordenen i prioritzen les activitats de les estructures de suport per a un ús racional dels productes farmacèutics en l'Agència Valenciana de Salut.

 

Objectius del Programa REFAR:

 1. La revisió, medicació i detecció de problemes relacionats amb l'ús de medicaments
 2. Millorar el compliment i l'efectivitat dels tractaments
 3. Millorar el coneixement dels pacients de l'ús i indicacions dels tractaments

 

Accions que es realitzen en el marc del REFAR:

 1. El control i seguiment de tractaments i pautes posològiques
 2. El control de l'eficiència dels tractaments en termes d'eficàcia, seguretat i cost/efectivitat
 3. Detecció de possibles efectes adversos i errors de medicació (revisió de tractaments i entrevistes personalitzades)
 4. Educació sanitària
 5. Evitar l'acumulació de medicaments en el domicili i retirar els caducats
 6. Ajudar al compliment (simplificació de la pauta posològica, fulls de medicació explicatius o sistemes personalitzats de dosificació)

 

El Programa REFAR s'estructura en els subprogrames següents:

 

REFAR-AR, seguiment d'alertes de productes farmacèutics i revisió de la farmacoteràpia.

 • Alertes de medicaments i productes sanitaris
 • Revisió d'utilització de medicaments
 • Formació en ferramentes informàtiques de prescripció, dispensació i anàlisi d'utilització de medicaments
 • Revisió de les bases de dades de suport (seguretat, efectivitat i eficiència en la prescripció, dispensació i anàlisi de la utilització de productes farmacèutics)

REFAR-EA: seguiment de l'eficiència i adherència dels tractaments farmacoterapèutics.

 • Captació
 • Valoració
 • Seguiment

 

Des de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, així com des dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana mateixos, s'identifiquen els pacients susceptibles de revisió de tractaments i seguiment dels diferents subprogrames per mitjà dels gestors següents, els quals formen les diferents línies d'actuació del Programa REFAR.

 • Gestor A/S: identificació i seguiment dels tractaments afectats per alertes de seguretat de medicaments d'ús humà.
 • Gestor MI: identificació de subgrups terapèutics o principis actius amb utilització inadequada.
 • Gestor S/S: identificació dels tractaments per criteris STOP/START.
 • Gestor PRM: identificació de tractaments susceptibles de revisió quant a seguretat en la utilització de productes farmacèutics (problemes relacionats amb els medicaments).
 • Gestor SCP: facilitar resultats en salut d'utilització de medicaments en poblacions amb la mateixa càrrega de malaltia (sistema classificador de pacients).

Les activitats del programa REFAR estan integrades com una tasca diària dins dels processos sanitaris usuals desenrotllats per metges, infermers, farmacèutics i professionals sanitaris implicats en la farmacoteràpia del pacient, els quals formen un equip multidisciplinari que actua de manera conjunta, la qual cosa contribuïx a millorar la salut i el benestar dels pacients.