Consentiment informat

Tota actuació en l'àmbit de la salut d'un pacient necessita el consentiment lliure i voluntari de l'afectat una vegada que, rebuda la informació assistencial, haja valorat les opcions pròpies del cas.

El consentiment serà verbal per regla general, no obstant això, es prestarà per escrit en els casos d'intervenció quirúrgica, procediments diagnòstics i terapèutics invasors i, en general, davant de l'aplicació de procediments que suposen riscos o inconvenients de notòria i previsible repercussió negativa sobre la salut del pacient.

El consentiment l'haurà de demanar al professional sanitari responsable de la intervenció quirúrgica, diagnòstica o terapèutica. La persona afectada podrà lliurement retirar per escrit el seu consentiment en qualsevol moment

 

Mes informació:

  • Llei 10/2014 de 29 de decembre, de la Generalitat de Salut de la Comunitat Valenciana. Enlllaç.
  • Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat. Enllaç 

Guia de Documents de Consentiment Informat per especialitats

Nota aclaridora

Els documents de consentiment informat són documents dinàmics, subjectes a actualitzacions i incorporacions derivades dels avanços científics, i també a modificacions suggerides pels professionals. Els documents de consentiment  informat  deurà ser aprobats pel Comitè de Bioètica de la Comunitat Valenciana.

 

Procediment per a l'obtenció del Consentiment Informat
Normes per a l'elaboració de documents de consentiment informat
Model de consentiment informat
Model d'informació complementària al consentiment informat(opcional)