Definicions i Criteris Definicions i Criteris

1. Pacients pendents d'intervenció quirúrgica

Pacients amb una prescripció programada no urgent d'un procediment quirúrgic, establida per un especialista quirúrgic una vegada conclosos els estudis diagnòstics, acceptada pel pacient, i per a la realització de la qual l'hospital té previst l'ús de la sala d'operacions.

 

No s'hi inclouen els pacients a qui se'ls programe una intervenció dins de l'episodi d'hospitalització en què s'estableix la indicació quirúrgica.

Queden exclosos del registre de pacients pendents d'intervenció quirúrgica programada:

- Les intervencions de trasplantaments d'òrgans i teixits, que dependran de la disponibilitat d'òrgans.

- L'atenció sanitària davant de situacions de catàstrofe, de conformitat amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 25 de la Llei 16/2003, de 28 de maig.

- Les intervencions que puguen requerir una espera per a reunir les condicions adequades per a fer-les, com és el cas de les relacionades amb les tècniques de reproducció humana assistida.

- L'atenció sanitària d'urgència, que inclou les reimplantacions de membres i l'atenció a cremats.

2. Pacients en espera estructural

Pacients inclosos en el registre de llista d'espera quirúrgica que, en un moment donat, es troben en situació de ser intervinguts quirúrgicament i l'espera dels quals és atribuïble a l'organització i als recursos disponibles.

3. Pacients en espera no estructural

Són els pacients inclosos en el registre de llista d'espera quirúrgica i que, en un moment donat, es troben pendents d'intervenció després d'haver rebutjat l'oferta de ser derivats a un altre centre públic o privat, o per haver demorat voluntàriament la intervenció per motius personals, i que romanen en llista d'espera de l'hospital assignat, i l'espera dels quals està motivada per elecció pròpia.

4. Pacients en espera total

Pacients inclosos en el registre de llista d'espera quirúrgica que, en un moment donat, es troben en situació de ser intervinguts quirúrgicament, tant els pacients en espera estructural com els pacients en espera no estructural.

5. Pacients per mil habitants i població

Es calcula dividint el nombre de pacients entre la població corresponent a cada període i multiplicant-lo per 1.000. Les poblacions s'obtenen del servei de targeta sanitària del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

6. Demora mitjana

És el temps de mitjana, expressat en dies, que porten esperant els pacients pendents d'una intervenció, des de la data d'entrada en el registre fins a la data final del període d'estudi.

7. Trams d'espera

Els pacients pendents d'intervenció quirúrgica es distribueixen en funció dels dies d'espera en els trams següents: de 0 a 90 dies, de 91 a 180 dies i de més de 180 dies.