Llistes d'espera Llistes d'espera

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

Glosari de termes Glosari de termes

1. Llista d'espera quirúrgica (LEQ)

Es consideren en llista d'espera quirúrgica tots els pacients pendents d'un procediment quirúrgic diagnòstic o terapèutic acceptat pel pacient i per a la realització del qual es té prevista la utilització d'un quiròfan en algun dels hospitals de referència i d'àrea de la Comunitat Valenciana.

No s'hi inclouen els pacients la intervenció dels quals es programe dins de l'episodi d'hospitalització en què s'establix la indicació quirúrgica.

2. Pacients en espera estructural

Són els pacients que, en un moment donat, es troben en situació de ser intervinguts quirúrgicament i l'espera dels quals és atribuïble a l'organització i els recursos disponibles.

3. Pacients en espera no estructural

Són els pacients que, en un moment donat, es troben en situació de ser intervinguts quirúrgicament i l'espera dels quals és motivada per haver rebutjat una oferta d'intervenció per pla de xoc en un centre concertat, per haver rebutjat el seu trasllat a un altre hospital públic, o després d'haver demorat la seua intervenció voluntàriament per motius personals.

4. Pacients en espera total

Són tots els pacients que, en un moment donat, es troben en situació de ser intervinguts quirúrgicament, tant els pacients en espera estructural com els pacients en espera no estructural.

5. Pacients per mil habitants i població

Es calcula dividint el nombre de pacients entre la població corresponent a cada període i multiplicat per 1.000. Les poblacions s'obtenen del Sistema d'Informació Poblacional (SIP).

6. Demora mitjana

És el temps de mitjana, expressat en dies, que porten esperant els pacients pendents d'intervenció, des de la data d'entrada en el registre fins a la data final del període d'estudi.

7. Trams d'espera

Es distribuïxen els pacients pendents d'intervenció quirúrgica, segons els dies d'espera, en els trams següents: de 0 a 90 dies, de 91 a 180 dies i de més de 180 dies.

Campanyes Campanyes