Fons FEDER Fons FEDER

Fons FEDER

Fons FEDER

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública emprén diverses actuacions emmarcades en el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, estructurades en les següents dues línies d'actuació gestionades per la Conselleria:

  • Creació d'estructures estables d'investigació i innovació sanitària i infraestructures i equipaments científics i tecnològics sanitaris, i
  • Promoció de servicis públics digitals.

 

La línia d'actuació ‘Creació d'estructures estables d'investigació i innovació sanitària i infraestructures i equipaments científics i tecnològics sanitaris' s'emmarca en el Programa Operatiu FEDER 2014-2020 dins de l'objectiu temàtic ‘OT1.-Potenciar la investigació, el desenrotllament tecnològic i la innovació', donant resposta a la prioritat d'inversió ‘1a.-La millora de les infraestructures d'investigació i innovació (I+D) i de la capacitat per a desenvolupar excel·lència en matèria d'I+i, i el foment de centres de competència, en especial els d'interés europeu', i s'enquadra en l'objectiu específic ‘OE.1.1.2 Enfortiment de les institucions d'I+D i creació, consolidació i millora de les infraestructures científiques i tecnològiques'. Aquesta línia suposa una inversió estimada durant el període 2014-2020 de 35 milions d'euros, dels que 17,5 milions corresponen a ajudes de la Unió Europea.

 

La Línia d'actuació 'Promoció de servicis públics digitals' s'emmarca en el Programa Operatiu FEDER 2014-2020 dins de l'objectiu temàtic 'OT2.-Millorar l'ús i qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació i l'accés a les mateixes', responent a la prioritat d'inversió '2c.- El reforç de les aplicacions de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica', i s'enquadra en l'objectiu específic 'OE.2.3.1.-Promoure els servicis públics digitals, l'alfabetització digital, e- aprenentatge, e-inclusió i e-salut'. Aquesta línia suposa una inversió estimada de 95,8 milions d'euros, dels que 47,9 milions corresponen a ajudes de la Unió Europea.