Contractació administrativa Contractació administrativa

Contractació administrativa

Contractació administrativa

Les adquisicions i compres de béns i servicis de la Conselleria de Sanitat es realitzen utilitzant els mecanismes i procediments que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Tota la informació es publica de forma immediata en el Perfil del Contractant.

Campanyes Campanyes