Contractació administrativa Contractació administrativa

Contractació administrativa

Contractació administrativa

Les adquisicions i compres de béns i servicis de la Conselleria de Sanitat es realitzen utilitzant els mecanismes i procediments que establix el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Tota la informació es publica de forma immediata en el Perfil del Contractant.

Contractació administrativa Contractació administrativa

  • Normativa específica
  • Normativa estatal
  • Normativa comunitària

Campanyes Campanyes