Assistència Sanitària

Assistència Sanitària

En esta secció s'inclou tota la informació i documentació dirigida al professional sobre l'assistència sanitària i els servicis que es presten per part de la Conselleria i l'Agència Valenciana de Salut.

Novetats

 

 
Protocol per a l'assistència sanitària a víctimes de violència de gènere en els serveis d'urgències hospitalàries
Objectiu general.
Establir un procediment homogeni, ràpid i segur en l'assistència sanitària a víctimes de violència de gènere en els serveis d'urgències hospitalàries, amb criteris que faciliten la presa de decisions.
 
Objectius específics.
1. Proporcionar una assistència sanitària eficaç i coordinada a les víctimes de violència de gènere.
2. Detectar possibles casos de violència de gènere davant la presència de lesions o símptomes que facen sospitar una situació de violència de gènere.
3. Augmentar la formalització de l'informe mèdic de presumpta violència de gènere a través de l'aplicació del Sistema d'Informació de Violència de Gènere (d'ara endavant, SIVIO).
4. Establir la coordinació amb els serveis especialitzats (centres Dona 24 h, OAVD i els específics en cada departament).
5. Aplicar les normes de seguretat recomanades per les forces i cossos de seguretat (d'ara endavant, FCS) per a garantir la seguretat de la dona en cada cas.

 

 

 

Publicat 2/03/2020

 

 
Atenció a persones amb Esclerosi Lateral Amiotròfica ELA  

Publicat 25/11/2019

 

 
Protocol d'Atenció Integral a Víctimes d'Agressions

 

Els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual representen un percentatge important de les infraccions penals que es comenten i ocasionen greus seqüeles físiques i psicoemocionals a les víctimes.

 

L'OMS ha establit que la violència contra les dones constitueix un greu problema de salut pública i una violació dels drets humans, d'ací el paper decisiu dels serveis de salut quant a la detecció, avaluació, tractament i intervenció en aquests casos.

 

 

 

 

 

OBJECTIUS DEL PROTOCOL


Proporcionar recomanacions perquè el conjunt de professionals que atenguen una víctima d'agressió sexual actuen de manera homogènia, coordinada i respectuosa i que responga als objectius següents:

  1. Proporcionar una atenció integral eficaç.
  2. Procurar una atenció que respecte la intimitat en consideració a les circumstàncies que envolten la víctima i prestar el suport necessari.
  3. Facilitar la labor policial i judicial amb la finalitat de recollir la major quantitat de proves abans que aquestes es deterioren o desapareguen.
  4. Incorporar en el procediment la derivació a l'OAVD i als centres dona 24h.

 

 

Publicat 5/11/2019

 

 

Plan Atenció a l'Epilèpsia 2019-2023

 

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha presentat el 'Pla per a l'Atenció a l'Epilèpsia en el Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana 2019-2023', una guia per a oferir una atenció sanitària integral i adequada a les persones afectades, amb l'objectiu de millorar la seua qualitat de vida.

 

L'atenció a l'epilèpsia implica una coordinació funcional de les diferents estructures sanitàries amb un enfocament multidisciplinari i un dels objectius del pla presentat hui és "l'organització en xarxa, que permetrà optimitzar els recursos i proporcionar una assistència sanitària més integral, completa i de qualitat".

Publicat 10/04/2019

 

 

Pla d'Atenció al Ictus de la Comunitat Valenciana

L'actualització 2019-2023 del "Pla d'Atenció al Ictus de la Comunitat Valenciana" és una mostra més del compromís de la Generalitat Valenciana amb una prestació sanitària innovadora i de qualitat, adaptada als nous avanços científics.

 

 

Dins de l'estratègia de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica, oferim als professionals sanitaris una guia d'actuació assistencial coordinada i degudament estructurada, on el factor temps és fonamental per a l'atenció de les persones que patisquen un ictus.

 

Publicat 14/11/2017

 

 
Estratègia de diabetis de la Comunitat Valenciana

El Consell té un compromís amb les persones amb diabetis i els seus familiars, amb els professionals que treballen per a elles i amb la societat per a evitar la progressió de la malaltia. Així, ha quedat determinat com una prioritat en l'IV Pla de Salut i per açò la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha promogut l'Estratègia de Diabetis de la Comunitat Valenciana 2017-2021.

 

L'inici d'aquest camí va ser comptar amb les persones. Les persones amb diabetis, les persones que les cuiden, les persones que s'esforcen amb el seu treball per ajudar-les.

 

L'Estratègia de Diabetis 2017-2021 ha comptat amb totes elles, des de la valoració inicial de les seues necessitats, fins a la reflexió posterior per a assenyalar els objectius que caldria complir i a establir les accions per a millorar els resultats. Sorgeix des del consens que atorga la col·laboració de les principals forces actives, és a dir de les associacions de persones amb diabetis, dels professionals, però a més amb caràcter multidisciplinari, amb el suport també de les societats científiques i el suport de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Així doncs, L'Estratègia de Diabetis 2017-2021, ha superat el repte de gestar-se amb l'esforç d'un gran nombre d'actius als quals se'ls ha donat veu i participació

 

 

Publicat 13/11/2017

 

 
Guia d'Intervenció violéncia de génere

 

La violència de gènere i la violència sexual, constitueixen un greu problema de salut pública i una violació dels drets humans de les dones. Segons l'OMS les xifres recents de la prevalença mundial indiquen que al voltant d'una de cada tres dones (35 %) en el món han patit violència física, psíquica i/o sexual de parella o per terceres persones en algun moment de la seua vida. 

 

 

En les unitats de conductes addictives i d'alcohologia (UCA/UA), on s'uneix la problemàtica de consum de drogues i maltractament per les seues parelles, se sap que el percentatge de maltractament a dones és elevat.

 

 

Aquestes dos circumstàncies estan molt relacionades, i són els aspectes més visibles i dramàtics d'una realitat estructural més profunda, centrada en la desigualtat per gènere. Una dona amb un consum actiu pot presentar un estat de desestructuració i desestabilització tal que siga molt complex intervindre sobre la seua situació de violència, sobretot, perquè a causa dels efectes del seu consum potser no en siga conscient.

 

 

En aquesta guia t'expliquem com funciona el procés de detecció i abordatge de la Violència de Gènere en dones amb trastorn per ús de substàncies en els centres sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

Anar a la Unitat d'Igualtat