Portal Estadístic

Memòria de Gestió 2018

 

Recursos Humans, 2018 en xifres Població i mapa sanitari, 2018 en xifres Pressupost sanitari, 2018 en xifres Pressupost sanitari (Programes), 2018 en xifres Activitat Assistencial, 2018 en xifres Activitat assistencial (Hospitals aguts), 2018 en xifres Activitat assistencial (HACLE), 2018 en xifres Activitat assistencial (altres), 2018 en xifres Activitat assistencial (Salut mental), 2018 en xifres Política farmacèutica, 2018 en xifres Política farmacèutica, 2018 en xifres Urgències i emergències extrahospitalàries, 2018 en xifres Donació i trasplantament, 2018 en xifres

Memòria de Gestió 2018

 

Capítulo

   Título

Capítulo

completo  

Estadística

Capítol I

   Presentació

 

Capítol II

   Característiques generals de la Comunitat Valenciana  

Capítol III

   Organització de la conselleria

Capítol IV

   Les persones

Capítol V

   Recursos humans

Capítol VI

   Recursos econòmics

Capítol VII

   Estratègies de millora en la gestió

Capítol VIII

   Activitat assistencial

 
 

VIII.I. Atenció primària  

 
 

VIII.II. Cronicitat i Atenció integrada de casos complexos

 
 

VIII.III. Atenció Especialitzada

 
 

VIII.IV. Urgències i emergéncies extrahospitalàries 

 
 

VIII.V Salut Mental

 
 

VIII.VI Donació i trasplantament d'órgans, cèl·lules i teixits

 
 

VIII.VII Drogodependències i altres trastorns addictius

   

Capítulo IX

   Salut Pública

Capítol X

   Línies estratègiques per a la Igualtat en la Sanitat Pública Valenciana

Capítulo XI

   Política farmacèutica

Capítulo XII

   Tecnologies de la informació i la comunicació

Capítulo XIII

   Investigació biomèdica e innovació

Capítulo XIV

   Acreditació, autorizació i registre de centres

Capítulo XV

   Inspecció de serveis sanitaris

Capítulo XVI

   Prevenció de riscos laborals

Capítulo XVII

   Desplegament normatiu

 

Capítulo XVIII

   Activitat formativa