Portal Estadístic

Memòria de Gestió 2018

 

Memòria de Gestió 2016

Memòria de Gestió 2016

 

 

Capíítulo

   Título

Capítulo

completo  

Capítol 0

   Presentació

Capítol I

   Introducció

Capítol II

   Característiques generals de la Comunitat Valenciana  

Capítol III

   Organització de la conselleria

Capítol IV

   Les persones

Capítol V

   Recursos humans

Capítol VI

   Recursos econòmics

Capítol VII

   Estratègies de millora en la gestió

Capítol VIII

   Activitat assistencial

Capítol IX

   Salut Pública

Capítol X

   Política farmacèutica

Capítol XI

   Tecnologies de la informació i la comunicació TIC

Capítol XII

   Investigació biomèdica i innovació

Capítol XIII

   Acreditació, autorització i registre de centres

Capítol XIV

   Inspecció de servicis sanitàris

Capítol XV

   Prevenció de riscos laborals

Capítol XVI

   Desplegament normatiu

Capítol XVII

   Activitat formativa

 

Campanyes