Incapacitat Temporal - Preguntes Freqüents Incapacitat Temporal - Preguntes Freqüents

Què són les Incapacitats Temporals (IT)?

Les degudes a malaltia comuna o professional.
 
Les degudes a accident, siga o no de treball, mentres el treballador estiga impedit per al treball i reba assistència sanitària de la Seguretat Social.
 
Els períodes d'observació per malaltia professional, en què es prescriga la baixa en el treball durant aquests.

Per a què serveix?

Per a rebre assistència sanitària que contribuïsca al restabliment de la salut i de la capacitat laboral.
 
Per a percebre prestació econòmica que cobrisca la falta d'ingressos que es produeix quan el treballador, a causa d'una malaltia o accident està impossibilitat temporalment per a treballar.

Com es tramiten els comunicats de baixa, alta i confirmació?*

El metge de família que té assignat, si considera que l'estat de salut del treballador l'impedeix treballar, li expedirà el comunicat de baixa. 
El metge li indicarà quan ha de tornar a revisió per a entregar-li els comunicats de confirmació.
 
El comunicat d'alta extingeix el procés d'IT, el subsidi per IT, encara que li continuaran prestant l'assistència sanitària que aconselle el seu estat de salut.
 
S'entreguen al treballador dos exemplars, un per a ell i un altre per a presentar en la seua empresa/entitat gestora. El treballador està obligat a presentar els comunicats de baixa i confirmació en el termini de tres dies des de la seua expedició i el comunicat mèdic d'alta en el termini de 24 hores.
 
*En cas de tractar-se d'un accident de treball o malaltia professional i l'empresa té concertades aquestes prestacions amb una mútua col•laboradora amb la Seguretat Social, ha d'acudir al servei mèdic de la mútua. 

Quant dura la Incapacitat Temporal i qui la controla?

La duració màxima de la baixa és de 12 mesos, prorrogables per uns altres 6 mesos.

 

Durant els primers 12 mesos, la baixa és responsabilitat del metge que assisteix el treballador i podrà a més ser controlada per la inspecció de serveis sanitaris de la Conselleria i per l'entitat amb què l'empresa tinga contractat l'abonament de la IT: l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o una mútua col•laboradora amb la Seguretat Social.
 
A partir dels 12 mesos, la baixa serà controlada per l'INSS. 
 
El treballador ha d'acudir als reconeixements mèdics a què se'l cite, llevat que hi haja una causa que ho justifique i ho puga acreditar. No acudir-hi sense justificació, pot causar l'alta per incompareixença o una suspensió de la prestació econòmica.

 

 

 

Campanyes Campanyes