L'Enquesta de Salut de la Comunitat Valenciana 2016 és un nou projecte que està desenvolupant la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per al qual sol•licitem la participació ciutadana.


La finalitat de l'enquesta és conèixer les opinions i percepcions que te la població sobre diferents aspectes de la salut i el benestar, hàbits de vida i utilització dels serveis sanitaris. La recollida d'informació es desenvoluparà en dues etapes, mitjançant entrevistes realitzades a determinades persones que han sigut seleccionades aleatòriament. La primera recollida d'informació es durà a terme en els mesos d'abril, maig i juny de 2016 i la segona, en l'últim quadrimestre de l'any.


La informació que s'obté a l'Enquesta de Salut és de gran utilitat per a dissenyar les potítiques sanitàries, per això, és fonamental comptar amb la col•laboració del major número de persones possible


PREGUNTAS FREQÜENTS - ENQUESTA DE SALUT

 

1. Què és l'Enquesta de Salut?
És una consulta que realitza la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de manera periòdica, aproximadament cada cinc anys. La seua finalitat és conèixer les opinions i percepcions dels ciutadans i de les ciutadanes de la Comunitat Valenciana, sobre diferents aspectes relacionats amb la seua salut i benestar, i que són de gran valor a l'administració sanitària, per a millorar tots els aspectes relacionats amb la planificació, gestió i investigació en salut.
2. Quan està previst realitzar-la?
La recollida d'informació es realitzarà en dues etapes. La primera durant els mesos d'abril, maig i juny de 2016. La segona etapa en l'últim quadrimestre de l'any.
3. Qui participa en l'enquesta?
Les persones a les quals se sol•licita que participen han sigut seleccionades a l'atzar, a partir del Sistema d'Informació Poblacional (targeta sanitària), tenint en compte diferents característiques com ara l'edat, el sexe i el departament de salut al qual pertanyen, a fi de garantir que els resultats que s'hi obtenen siguen representatius del conjunt de la Comunitat Valenciana.
4. Has rebut la carta?
Totes les persones seleccionades reben per correu ordinari una carta informativa en què se les convida de participar en l'enquesta.

Si la persona seleccionada no pot ser localitzada per canvi de residència, absència prolongada o altres motius, serà substituïda per una altra persona seleccionada, a la qual l'entrevistador entregarà la carta informativa en mà.

Aquest és el model de la carta informativa sobre l'ESCV2016
5. En què consisteix l'Enquesta de Salut?
Es tracta d'una entrevista personal i presencial a les persones seleccionades. És realitzada per enquestadors professionals que es desplaçaran al seu domicili.

 

6. Qui ha de respondre l'enquesta?
La persona seleccionada és la persona que ha de respondre directament. L'entrevista és personal i presencial, no pot ser autoadministrada ni per telèfon, i la durada és aproximadament d'uns 30 minuts.

En el cas que la persona seleccionada tinga problemes per a contestar, per motiu de malaltia, idioma, etc., pot ser assistida per una altra persona.

Si la persona seleccionada és menor de 15 anys, l'entrevista la respondrà la mare, el pare o tutor del menor/de la menor.

 

7. Qui entrevista la persona seleccionada?
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha contractat per a la realització de les entrevistes l'empresa Instituto Sondaxe, SL. L'entrevistador o entrevistadora de l'empresa esmentada que acudisca al domicili es presentarà i identificarà amb una credencial de l'empresa on conste el seu nom i DNI (pot demanar que li la mostre).

 

8. On es realitza l'entrevista?
L'entrevista es realitzarà en el domicili de la persona a entrevistar. Uns dies després de rebre la carta, un entrevistador o entrevistadora visitarà el seu domicili; si en aqueix moment no és possible respondre a l'enquesta, pot acordar realitzar-la en un altre moment.

Si l'entrevistador o entrevistadora ha visitat el seu domicili i no ha pogut contactar amb vostè, rebrà una notificació en la bústia de correu on li comunicarà la data de la visita següent.
9. Com són tractades les seues dades?
La confidencialitat de les dades que aporte està garantida per la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pel Reial Decret que aprova el Reglament de la Llei Orgànica 15/1999.

Les dades d'identificació de les persones seleccionades únicament s'utilitzen per a establir el contacte per a realitzar l'entrevista i per a controlar el treball dels enquestadors i de les enquestadores.

Les persones que tracten les seues respostes han de respectar la confidencialitat.

Les respostes arreplegades es tractaran estadísticament de forma agregada i no es difondran amb una finalitat diferent de la que té l'enquesta de salut.
10. Per què ha de respondre l'entrevista?
La participació en l'enquesta és voluntària, però és fonamental que responguen les persones que han sigut seleccionades a l'atzar per a garantir que hi haja representativitat, i poder assumir que la informació obtinguda amb la mostra seleccionada és extrapolable al conjunt de la població de la Comunitat Valenciana.

La informació obtinguda és indispensable per a dissenyar intervencions sanitàries per a promoure la salut de la població, orientar els serveis sanitaris i implementar intervencions per a millorar la salut dels valencians i de les valencianes.
11. Quina informació s'obté de l'enquesta?
Informació rellevant sobre la situació i l'evolució de la salut de la població de la Comunitat, que és fonamental per a definir i avaluar el Pla de Salut i les principals estratègies i programes de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. La taula següent resumeix algunes dades de l'última enquesta (2010):

 

ESTAT DE SALUT

VALORACIÓ DE L'ESTAT DE SALUT

 

 

8 de cada 10 valencians perceben la seua salut com a bona o molt bona.

EXCÉS DE PES

El 37% de la població de 16 o més anys té sobrepès, percentatges que es mantenen els últims 10 anys. Afecta més els homes que les dones.

El 14% de la població de 16 o més anys té obesitat, el percentatge s'ha incrementat en els últims 10 anys.

El percentatge de sobrepès o d'obesitat augmenta entre les persones amb un menor nivell d'estudis. El 68% de persones sense estudis tenen sobrepès o obesitat i entre els universitaris el 37,4%. 

PROBLEMES DE SALUT

 

 

 

El 48% de la població de 16 o més anys pateix un problema de salut crònic o de llarga durada, El 45,4% en homes i 50,4% en dones.

El 28% de la població de 16 o més anys té risc de mala salut mental i aquest risc és major en els grups d'edat més avançada.

HÀBITS DE VIDA RELACIONATS AMB LA SALUT

ACTIVITAT FÍSICA

3 de cada 10 persones de 16 o més anys tenen un comportament sedentari i és major en dones que en homes. Es manté el descens de les persones que declaren no fer activitat física en el temps lliure.

2 de cada 5 menors dediquen una mitjana de 2 o més hores diàries a veure la televisió.

ALIMENTACIÓ

El 21,7% de la població d'1 a 15 anys consumeix 2 o més racions de fruita fresca al dia.

El 45% de la població d'1 a 15 anys consumeix 1 o més refrescos a la setmana.

TABAQUISME

El 34,9% dels homes fumen i el 23,5% de les dones fumen.

Es manté el descens de la població de 16 i més anys que fuma diàriament.

El 33,9% dels menors de 16 anys estan exposats al fum de tabac en la seua llar.

TREBALL REPRODUCTIU

El 56% dels homes i el 86,8% de les dones que viuen amb menors de 15 anys s'encarreguen de la seua atenció. Els homes li dediquen una mitjana de 47 hores setmanals i les dones 60.

El 35,4% dels homes i el 75,8 de les dones de 16 i més anys, fan tasques de la llar com ara cuinar, fregar, planxar, etc. Els homes dediquen de mitjana 16 hores setmanals, i les dones, 22.

HORES DE SON

La població de 16 i més anys dorm una mitjana de 7,5 hores al dia i 9,7 els menors de 16 anys.

PRÀCTIQUES PREVENTIVES

El 66,4% de la població de 16 anys o més s'ha pres la tensió arterial en els últims 12 mesos.

El 86% de les dones entre 45 i 69 anys d'edat es realitzen una mamografia amb una periodicitat inferior a 3 anys.

UTILITZACIÓ DE SERVEIS SANITARIS

CONSULTA I HOSPITALITZACIONS EN ELS ÚLTIMS 12 MESOS

3 de cada 4 persones de 16 o més anys va consultar més sovint un professional metge general/pediatre del sistema sanitari públic.

El 45,4% de les persones de 16 o més anys va consultar més sovint un professional metge especialista del sistema sanitari públic.

1 de cada 4 persones de 16 o més anys va consultar més sovint un professional d'infermeria/comare del sistema sanitari públic.

1 de cada 10 persones de 16 o més anys ha estat hospitalitzada almenys una nit més sovint en un hospital del sistema sanitari públic.

El 4,5% de les persones de 16 o més anys ha estat més sovint en un hospital de dia del sistema sanitari públic.

MEDICAMENTS EN LES ÚLTIMES DUES SETMANES

7 de cada 10 persones de 16 o més anys va consumir medicaments (el 63,7% homes i 77,9% dones).

Els medicaments consumits sense prescripció mèdica per persones de 16 o més anys són els analgèsics per a la migranya o mal de cap, seguits dels antigripals.