Actualització de dades SIP (sense certificat)

Si disposa de credencials d'accés als sistemes d'administració electrònica (Cl@ve, certificats electrònics i DNIe):
NOTA: Disposa de més informació sobre aquestes credencials i com obtindre-les en:

Si NO disposa de credencials d'accés als sistemes d'administració electrònica (Cl@ve, certificats electrònics i DNIe):

  • Introduïsca les següents dades per a la seua identificació: Núm. SIP (veure en la Targeta Sanitària SIP) , Data de Naixement i Data d'Emissió de la targeta SIP de plàstic si és que disposa d'ella.

  • Incloga també el text que apareix en la imatge i prema VALIDAR
  • A continuació introduïsca les següents dades a verificar en SIP: el seu telèfon familiar fix (opcional) , el seu telèfon mòbil (obligatori) i el seu correu electrònic (opcional) i prema ENVIAR

Es procedirà a actualitzar les seues dades en SIP

 

IMPORTANT: Pot ocórrer que aparega el formulari en blanc o un avís de seguretat en carregar la pàgina:
Per a la correcta visualització de les dades es recomana l'última versió dels navegadors Safari, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Nom de l'activitat de tractament:  Actualització de dades de contacte (telèfons i mail) en SIP.

 

Finalitat del tractament:  Manteniment i actualització del Sistema d'Informació Poblacional(SIP).

 

Identitat del responsable del tractament: Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública.

 

Legitimació RGPD 6.1 c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana.

 

Drets de les persones interessades: Tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió de les mateixes, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix o a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatizat, inclosa l'elaboració de perfils. Les sol·licituds per exercir estos drets podrán presentar-se de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que preveu el següent enllaç

 

Més información: Podrà consultar el registre d'activitats de tractament de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en la següent adreça electrónica.

Podrá contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en l'adreça electrònica dpd@gva.es.